Krajobraz po gminnych wyborach przedterminowych – zderzenie dwóch światów

Wynik wyborczy z 20 sierpnia br. potwierdził moje wcześniejsze spostrzeżenia na temat wyraźnego trendu spadku poparcia dla PSL wśród gminnych wyborców. Komitet kojarzony z ludowcami, mówiąc delikatnie, nie zrobił specjalnego wyniku. Jednakże, moim zdaniem, na zmianę preferencji wyborczych w naszej społeczności gminnej miało wpływ wiele czynników głównie związanych z procesem mocnych przemian społecznych w skali całego kraju, dotykających również naszej małej ojczyzny.

Przemiany społeczne, w skali makro, jakie miały miejsce na przestrzeni ostatniego ćwierćwiecza mają też swój skutek na płaszczyźnie samorządowej, również w skali mikro czyli tu gdzie nas to najbardziej interesuje a więc w gminie Słupno. Można śmiało stwierdzić, że nasza gmina w sposób ponadprzeciętny przeszła swego rodzaju metamorfozę, z gminy wiejskiej przeobraziła się w gminę podmiejską o coraz mniejszym udziale funkcji rolniczych. Już od kilkunastu lat doświadczamy w gminie nieustającego wzrostu liczby mieszkańców związanego z procesami migracyjnymi wewnątrz kraju (w uproszczeniu: z wiosek do miast i z miast na przedmieścia) – gdy rozpoczynałem moją pierwszą kadencję w radzie gminy Słupno w 1998 roku gmina nasza liczyła lekko ponad 3 tys. mieszkańców. Obecnie zameldowanych jest ponad 7 tys. plus jakieś kilkaset osób zamieszkujących a niezameldowanych. Ale oprócz wzrostu zaludnienia, w połączeniu z zauważalnym przez wszystkich postępem technologicznym, przeżyliśmy równolegle wyraźną przemianę mentalną – i to jest mim zdaniem kluczowe zagadnienie.

Przekrój naszej społeczności gminnej zmienił się diametralnie stając się aktualnie bardzo różnorodnym. Mieszkają tu ludzie różnych profesji z dużym potencjałem intelektualnym i o różnym statusie materialnym, na naszym terenie funkcjonuje kilkaset podmiotów gospodarczych (ponad 800 – osób fizycznych i prawnych prowadzących działalność gospodarczą) w tym spora grupa firm z branży usługowo-turystycznej. Zrozumiałe w tym miejscu staje się twierdzenie, że oczekiwania mieszkańców w stosunku do gminy mają też swoją specyfikę. Aby dobrze rozpoznać, zrozumieć i sprostać tym oczekiwaniom, przedstawiciele mieszkańców wybrani do organów gminnych muszą również przejść, nazwał bym to, proces przemiany myślenia na temat sposobu działania jednostki samorządu terytorialnego jaką jest gmina.

Z definicji, gmina jest powołana do zaspokajania potrzeb zbiorowych jej mieszkańców. Spróbujmy może nakreślić schemat głównych bolączek i potrzeb, o których rozwiązanie aktualnie zwracają się do organów gminy Słupno jej mieszkańcy.

Na pewno będą to: infrastruktura drogowa, czyli budowa i utrzymanie dróg gminnych w stopniu zapewniającym bezpieczne poruszanie się po nich niezależnie od pory dnia i roku oraz swobodny dojazd do posesji; transport zbiorowy, czyli dostęp do autobusów umożliwiających przemieszczanie się po terenie gminy oraz dojazd do Płocka; infrastruktura komunalna, czyli dostępność do wodociągów, kanalizacji, odbiór odpadów, oświetlenie, wspieranie rozbudowy sieci energetycznych i gazowych na odpowiednim poziomie technologicznym; zaplecze oświatowe, czyli dostępność do szkół podstawowych z odpowiednim zapleczem materialnym, przedszkoli i żłobków; pomoc społeczna, czyli wsparcie osób znajdujących się w potrzebie; budownictwo, czyli mieszkania komunalne i socjalne; kultura i sport, czyli zapewnienie odpowiedniego zaplecza, budowa obiektów i zarządzanie nimi; ład przestrzenny, opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego; administracja, czyli wszystkie czynności urzędowe świadczone dla obywateli – tu wyraźnie oczekuje się od urzędu sprawnej obsługi ale też profesjonalnej informacji i pomocy; bezpieczeństwo i porządek publiczny, czyli wszelkie działania prewencyjne oraz wsparcie w sytuacjach kryzysowych typu pożar, powódź czy inne kataklizmy.

Jest jeszcze jeden wymiar oczekiwań, który można określić jako wzajemne relacje pomiędzy władzą gminną a obywatelami – w tym wypadku oczekuje się aby relacje oparte były na równym traktowaniu każdej ze stron.

Sprostanie wymaganiom z powyższej listy, a wymienione zostały tam tylko główne zadania, będzie możliwe jedynie dzięki dobrej organizacji pracy instytucji gminnych i zaangażowaniu wykwalifikowanej kadry. Ale to jeszcze nie wszystko. Być może jeszcze większe znaczenie od posiadanych kwalifikacji zawodowych ma nastawienie, czy jeszcze lepiej to ujmując, etos pracy osób zaangażowanych w funkcjonowanie gminy oraz osób wyznaczających kierunki działania samorządu (wójt i rada). Mówiąc dokładniej, kluczem do sukcesu jest to, aby mentalne nastawienie osób odpowiedzialnych za funkcjonowanie gminy współgrało z uwarunkowaniami współczesnej doby i wynikającymi z nich potrzebami mieszkańców.

Moim zdaniem, konflikty wybuchające w ostatnich latach podczas prac obydwu organów gminy czyli wójta i rady powodowane były niemożnością przekroczenia przez część radnych pewnej bariery mentalnej w postrzeganiu aktualnych potrzeb społeczności gminnej – po prostu mentalnie tkwili oni w poprzedniej epoce – i odpowiedniego ustosunkowania się do tych potrzeb. Potwierdzeniem tego są wyniki referendum gminnego i sierpniowych wyborów przedterminowych.

Dariusz Kępczyński

W najbliższą niedzielę 20 sierpnia wybory przedterminowe do Rady Gminy Słupno

Komitet Wyborczy Stowarzyszenie „Nasza Gmina Słupno” ma już za sobą duży sukces wyborczy, w 2014 roku kandydat komitetu Marcin Zawadka wygrał wybory na wójta naszej gminy. Wówczas też, kandydaci z tego komitetu zdobyli łącznie największą ilość głosów w stosunku do pozostałych komitetów, uzyskując przy tym 5 mandatów w radzie.

Tym razem komitet Nasza Gmina Słupno wystawił jako jedyny kandydatów we wszystkich 15 okręgach wyborczych. Na liście komitetu znalazło się czworo kandydatów z poprzedniej kadencji (Małgorzata Sawicka, Dariusz Kępczyński, Tomasz Piórkowski i Janusz Szenk). Na liście znajduje się 6 kandydatek i 9 kandydatów , średnia wieku to 44 lata. Kandydaci nasi reprezentują szeroki wachlarz specjalizacji zawodowych od ekonomii poprzez nauki techniczne i ścisłe, rolnictwo, administrację i bezpieczeństwo po usługi. Są wśród nas osoby posiadające doświadczenie w prowadzeniu biznesu, w pracy w oświacie, pracy w placówce kultury, w przemyśle, handlu i rolnictwie.

Te wielorakie doświadczenia zawodowe oraz aktywność na wielu płaszczyznach działalności społecznej takich jak rada gminy, rady sołeckie, kluby sportowe czy stowarzyszenia dają nam możliwość objęcia swoim staraniem całokształtu spraw naszej lokalnej społeczności, znajdujących się w kompetencji rady gminy.

Osoby wchodzące w skład naszego komitetu akcentowały wielokrotnie, że mają zamiar kierować się zasadami samodzielności w podejmowaniu decyzji oraz poczuciem odpowiedzialności za przyjęte na siebie zobowiązania. Oczywiście w tym wszystkim niezbędne jest wczucie się w potrzeby środowisk, których będziemy reprezentantami.

Tymi kilkoma spostrzeżeniami postanowiłem się z Państwem podzielić w przeddzień naszych gminnych wyborów, w wyniku których sytuacja w naszej gminie, miejmy nadzieję, wróci do normy.

Dariusz Kępczyński
kandydat z komitetu Stowarzyszenie „Nasza Gmina Słupno”, okręg Borowiczki-Pieńki

Kilka Słów o budżecie gminy Słupno

Budżet naszej gminy możemy szacować na ok. 46 mln złotych po stronie dochodowej (czyli źródła finansowania wydatków) z czego dochody własne gminy to ok. 33 mln złotych, resztę stanowią subwencje i dotacje.

Dochody własne gmina nasza uzyskuje głównie z:
podatków lokalnych ok. 18 mln zł (w tym ok. 0,5 mln zł z

– podatków od czynności prawnych, spadków i darowizn);

– redystrybucji z budżetu państwa części naszych podatków dochodowych (PIT i CIT) ok. 13 mln;

– pozostałe ok. 2 mln są to wpływy z tytułu różnego rodzaju opłat.

Oprócz dochodów własnych i subwencji gmina może pozyskiwać środki finansowe w postaci dopłat z funduszy strukturalnych UE i funduszy rządowych. Podstawowym warunkiem uzyskania dopłat jest wskazanie konkretnego zadania i posiadanie wkładu własnego.

Kolejnym źródłem kapitału są przychody czyli kredyty, pożyczki i obligacje, które może wyemitować gmina. Na ten rok w uchwale budżetowej naszej gminy w pozycji przychody widnieje kwota 4,2 mln zł z podziałem: 2,5 mln kredyty i 1,7 pożyczki.

Wymienione powyżej przychody mają zastosowanie głównie w sytuacji, gdy gmina chce przyspieszyć wykonanie jakiś zadań, najczęściej w postaci inwestycji infrastrukturalnych.

Od zeszłego roku rozgorzała u nas dyskusja na temat emisji obligacji komunalnych na kwotę kilkunastu milionów złotych. Celem emisji ma być pozyskanie środków na kluczowe inwestycje infrastrukturalne w postaci budowy dróg, systemu odprowadzania i oczyszczania ścieków oraz dostarczania wody pitnej.
Jest to ambitny program, do dyskusji nad którym powinna koniecznie przystąpić nowa rada. Oczywiście debata musi się opierać wyłącznie na merytorycznych przesłankach bez emocjonalno-stereotypowych wątków typu „zadłużanie gminy – czytaj katastrofa i niechybna zguba”, druga skrajność to chęć wypuszczenia obligacji bez rzeczywistych potrzeb w myśl np. hasła „bo wszyscy tak robią”.

Kwota z dochodów własnych, jaką realnie może przeznaczyć nasza gmina na wydatki majątkowe czyli inwestycyjne może być szacowana średnio na 5-8 mln zł rocznie. Reszta przeznaczana jest na wydatki bieżące w kwocie ok 40 mln zł.

Warto tu wspomnieć, że nasza gmina musi odprowadzać corocznie do budżetu państwa t.zw. „janosikowe” czyli wpłacać subwencję na fundusz rozwoju biedniejszych gmin – w tym roku wpłacamy prawie 3 mln zł.

Dariusz Kępczyński
kandydat z komitetu Stowarzyszenie „Nasza Gmina Słupno”, okręg Borowiczki-Pieńki

Jakie zadania czekają na nową radę gminy?

radny Janusz Szenk i wójt Marcin Zawadka na otwarciu nowej drogi – symbol współpracy obydwu organów gminy

Po wyłonieniu w wyborach składu nowej rady, na pierwszym posiedzeniu (zwołanym przez osobę, którą Prezes Rady Ministrów wyznaczył do pełnienia funkcji organów jednostki samorządu terytorialnego w ciągu 7 dni od daty ogłoszenia wyników wyborów) radni złożą przysięgę i wybiorą ze swojego grona przewodniczącego i wiceprzewodniczącego. Czyli odbędzie się to na koniec sierpnia. Dalej. Można powiedzieć, że od tego momentu rada rozpocznie swoją zwyczajową pracę, na początku zostaną jeszcze powołane składy osobowe statutowych komisji rady.

I teraz bardzo ważna sprawa, nowi radni będą musieli już za moment zająć się najważniejszym dla rady zagadnieniem jakim jest przygotowany przez wójta projekt budżetu na przyszły rok. Do 30 listopada określony jest termin zgłaszania przez radnych uwag i wniosków do przedstawionego projektu.

W związku z faktem odwołania rady w majowym referendum, wójt zapewne złoży wnioski o dokonanie zmian w bieżącej uchwale budżetowej – jest to standardowa procedura stosowana w jednostkach samorządu terytorialnego. Czteromiesięczną przerwę w procedowaniu trzeba będzie skutecznie nadrobić. Jak to się będzie odbywało w praktyce zadecydują radni w porozumieniu z wójtem. Można zaryzykować stwierdzenie, że wydajność tych prac będzie wprost proporcjonalna do wiedzy i umiejętności posiadanych przez radnych.

Dariusz Kępczyński

Pełna lista kandydatów na radnych w wyborach 20 sierpnia 2017

OBWIESZCZENIE

Gminnej Komisji Wyborczej w Słupnie z dnia 3 sierpnia 2017 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach przedterminowych do Rady Gminy Słupno zarządzonych na dzień 20 sierpnia 2017 r.

 

 

Okręg wyborczy Nr 1

  1. ZALEWSKI Damian Maciej, lat 37, zam. RYDZYNO,

zgłoszony przez KW STOWARZYSZENIE „NASZA GMINA SŁUPNO” – Lista nr 1

  1. ZALEWSKA Żaneta, lat 28, zam. BIELINO,

zgłoszona przez KWW P. ZALEWSKIEGO I K. DOBROSIELSKIEGO – Lista nr 3

  1. GŁOWACKA Anna Aneta, lat 43, zam. RYDZYNO,
    zgłoszona przez KWW RGW RIB – Lista nr 10

 

Okręg wyborczy Nr 2

  1. KĘPCZYŃSKI Dariusz, lat 47, zam. BOROWICZKI PIEŃKI,

zgłoszony przez KW STOWARZYSZENIE „NASZA GMINA SŁUPNO” – Lista nr 1

  1. JANKOWSKI Wojciech Andrzej, lat 47, zam. BOROWICZKI PIEŃKI,
    zgłoszony przez KWW WOJCIECHA JANKOWSKIEGO – Lista nr 2

Czytaj dalej

Ostatnim etapem udanego referendum będą wybory przedterminowe w dniu 20 sierpnia br. Cz. II

Na zakończenie wakacji będziemy mieli w gminie Słupno przedterminowe wybory do rady gminy rozpisane na 20 sierpnia br. Wybory te są konsekwencją bezprecedensowego w skali kraju zdarzenia jakim było odwołania rady gminy w wyniku referendum. Poniżej kilka wolnych myśli w szeroko rozumianym temacie samorządowo-gminnym. 

Kto stanął w szranki wyborcze w wyborach przedterminowych?

Komitet Stowarzyszenie „Nasza Gmina Słupno”, z którego wywodzi się wójt Marcin Zawadka wystawił ponownie pełną listę 15 kandydatów na radnych (czyli kandydat w każdym okręgu). Można powiedzieć, że głównym hasłem tego komitetu jest zakończenie jałowych sporów i konstruktywna współpraca rady z wójtem w wypełnianiu obowiązków spoczywających na tych obydwu organach (wójt to organ wykonawczy, rada to organ stanowiący i kontrolny) z mocy samej ustawy, które można streścić jednym zdaniem: zaspokajanie potrzeb gminnej społeczności i dbałość o jej wszechstronny rozwój. Czytaj dalej

Ostatnim etapem udanego referendum będą wybory przedterminowe w dniu 20 sierpnia br. Cz. I

Na zakończenie wakacji będziemy mieli w gminie Słupno przedterminowe wybory do rady gminy rozpisane na 20 sierpnia br. Wybory te są konsekwencją bezprecedensowego w skali kraju zdarzenia jakim było odwołania rady gminy w wyniku referendum. Poniżej kilka wolnych myśli w szeroko rozumianym temacie samorządowo-gminnym.

Geneza referendum

Przypomnijmy, że powodem podjęcia inicjatywy referendalnej przez mieszkańców był permanentny konflikt pomiędzy większościową grupą radnych związanych z PSL i wójtem Marcinem Zawadką. Klub większościowy stosował taktykę opozycji totalnej, co w praktyce objawiało się nawet decyzjami o charakterze destrukcyjnym dla funkcjonowania gminy. Nie liczono się przy tym specjalnie z głosami mieszkańców, które dość dobitnie były wyrażane przy okazji poszczególnych decyzji podejmowanych przez radę.

W takiej sytuacji wójt Marcin Zawadka zwrócił się o pomoc do mieszkańców gminy Słupno, odzew był zaskakująco pozytywny.

Czytaj dalej

Ostatnie przed referendum posiedzenie Rady Gminy w Słupnie

W poniedziałek 15 maja o godzinie 9:30 rozpocznie się posiedzenie Rady Gminy w Słupnie. Program obrad>>>

Będzie to prawdopodobnie ostatnie posiedzenie przed referendum w sprawie odwołania rady, które odbędzie się 21 maja br. Jeśli w referendum mieszkańcy opowiedzą się za odwołaniem rady, przy zachowaniu odpowiedniej frekwencji, organ ten zostanie rozwiązany i przestanie funkcjonować do momentu wyłonienia nowego składu w wyborach przedterminowych.

DK