Rekordowy budżet w historii gminy Słupno na 2018 rok

We wtorek 19 grudnia odbyła się V sesja Rady Gminy Słupno. Głównym punktem obrad było niewątpliwie uchwalenie przez radę Budżetu na 2018 rok i Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2029 – obydwa te dokumenty muszą być ze sobą zgodne.
Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, kwota wydatków zaplanowanych na inwestycje w 2018 roku osiągnęła niespotykany do tej pory poziom 31,1 mln złotych. Z czego ponad 20 mln zł zostanie przeznaczonych na budowę dróg i ulic gminnych oraz ścieżki pieszo-rowerowej. Innym ważnym zadanie inwestycyjnym będzie modernizacja oczyszczalni ścieków za kwotę 3,7 mln zł (jest to zadanie bardzo pilne) i rozbudowa sali sportowej przy SP Liszyno za 0,5 mln zł I etap (w następnych dwóch latach odpowiednio: 0,7 mln i 0,5 mln zł).

Głównym założeniem, przy zaplanowanych inwestycjach infrastrukturalnych, jest maksymalne skrócenie czasu ich realizacji oraz wytypowanie do realizacji w pierwszej kolejności tych zadań, które w największym stopniu usprawnią gminny system drogowy.
Budowane będą następujące drogi i ulice: finalizacja budowy drogi Borowiczki Pieńki-Bielino-Liszyno; I etap drogi Liszyno (ul. Wawrzyńca Sikory) – Borowiczki-Pieńki (ul. Piastowska); kontynuacja budowy drogi Słupno (ul. Pocztowa) – Liszyno; kontynuacja Rydzyno-Płock; kontynuacja Mirosław – Stare Gulczewo; w Nowym Gulczewie ulice: Czarnieckiego, Sobieskiego, Wiśniowieckiego, Heleny, Podbipięty, I etap Stepowej i II etap Szlacheckiej; w Słupnie: I etap (odwodnienie) budowy ulic Klonowej, Kalinowej i Strażackiej; ścieżka pieszo-rowerowa Miszewko Strz. – Święcieniec; Wykowo I etap drogi ze ścieżką piesz-row.; I etap ul. Zakątek w Borowiczkach-Pieńkach.

Źródłem finansowania rekordowych w swej skali inwestycji będą: dochody własne gminy, kredyt i pożyczka (podlegające częściowemu umorzeniu) oraz obligacje gminne (na kwotę 15 mln złotych). Obligacje, jako jedno z najtańszych i najbezpieczniejszych źródeł pozyskania kapitału wykupywane będą przez gminę począwszy od 2021 roku sukcesywnie w maksymalnej kwocie 2 mln zł rocznie. Pozwoli to na utrzymanie wysokich nakładów inwestycyjnych rzędu ok. 10 mln rocznie, również w kolejnych latach.

Ten ambitny budżet, przygotowany przez wójta Marcina Zawadkę, został przyjęte głosami radnych należących do klubu Stowarzyszenie Nasza Gmina Słupno (w stosunku 10 głosów za i 4 głosy wstrzymujące się – pozostali radni) zgodnie z obietnicą złożoną w trakcie kampanii wyborczej.
Dariusz Kępczyński

Zapraszam na naszą stronę na Facebooku: fb>>>

 

Zwycięstwo wójta, odwet opozycyjnych radnych – będzie żłobek w Słupnie!

mz

Fot. Zaprzysiężenie wójta Marcina Zawadki, 2014 r

W dniu dzisiejszym odbyło się posiedzenie rady zwołanej na wniosek wójta, który już od kilku miesięcy próbował skłonić radnych do poparcie jego inicjatywy w sprawie budowy żłobka w Słupnie. Do tej pory radni większościowi związani z PSL blokowali próby ze strony wójta Zawadki aby wprowadzić do budżetu na ten rok, tak oczekiwanego przez mieszkańców, zadania prorodzinnego. Opozycja wynajdowała coraz bardziej karkołomne argumenty, torpedując za każdym razem inicjatywę wójta.
Dzisiejsze obrady były podejściem ostatniej szansy do tematu, gdyż brak pozytywnej decyzji w tej sprawie spowodowałby utratę rządowej dotacji na budowę żłobka w kwocie prawie 400 tys. zł.

Ogromna presja społeczna połączona z aktywnością wójta Zawadki oraz popierających go pięciu radnych (szczególne słowa uznania należą się tu radnemu Piotrowi Zalewskiemu z Cekanowa) doprowadziły do sytuacji, iż opozycja nie potrafiła przedstawić żadnych racjonalnych argumentów aby storpedować ten zamiar. Na mocną ripostę radnego Zalewskiego, który stawiał sprawę wprost przypominając, że: można być ZA budową żłobka do której jest dotacja rządowa lub PRZECIW – trzeciego sposobu nie ma – niedopuszczający do jakichkolwiek sukcesów wójta opozycyjni radni, nie mając wyboru, musieli poprzeć ten projekt.

Stosując jednak swoisty odwet, odrzucili proponowane przez Zawadkę źródło finansowania inwestycji poprzez zaciągnięcie kredytu, w to miejsce wskazali źródło pozyskania finansowania z obcięcia funduszy na kilka ważnych zadań w innych obszarach.
Tak więc kolejny raz wzięła górę niechęć osobista do wójta nad interesem społeczności gminnej?

Przypomnijmy jeszcze raz, propozycja wójta polegała na tym, aby budowa żłobka nie odbyła się kosztem innych, oczekiwanych również przez mieszkańców, inwestycji gminnych. Potrzebne środki miały być pozyskane z zaciągnięcia kredytu na kwotę 750 tys. zł. Radni opozycyjnie (9 radnych) postanowili inaczej, uszczuplili środki przeznaczone na inwestycje m.in. w miejscowościach Miszewko Strzałkowskie, Święcieniec i Słupno zapominając o naczelnej zasadzie zrównoważonego rozwoju całej gminy, rozstrajając przy okazji uchwalony niedawno budżet.

Po tym zdarzeniu, stało się już chyba dla wszystkich jasne, że inicjatywa rozpisania referendum w sprawie odwołania rady jest nie tylko oczekiwana ale stała się wręcz jedynym sposobem na przełamanie impasu decyzyjnego we władzach gminy Słupno.

DK

Ważny komunikat

K O M U N I K A T

Urząd Gminy w Słupnie apeluje do wszystkich właścicieli, których nieruchomości są bezprawnie podłączone do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej o natychmiastowe podjęcie czynności zmierzających do podpisania umowy z Gminą Słupno na odprowadzanie ścieków.

Stwierdzony stan odprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych bez uprzedniego zawarcia umowy z gminą, zgodnie z art. 28 ust. 4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu  ścieków (tj. Dz.U. z 2015r. poz. 139  z późn. zm.) stanowi podstawę do ukarania właściciela nieruchomości karą pozbawienia wolności lub karą grzywny do 10 000zł.

Ponadto informujemy, iż z dniem 1 marca 2017r. rozpoczną się kontrole nieruchomości, w celu stwierdzenia bezumownego wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych.

Za: UG Słupno

Wniosek radnych w związku z problemami w dostawach wody pitnej na terenie gminy

Droga powiatowa - remont 2Zamieszczamy wniosek radnych gminnych Piotra Zalewskiego i Konrada Dobrosielskiego w sprawie niezbędnych czynności jakie należy przyjąć w trybie pilnym w celu poprawy sytuacji z zaopatrzeniem w wodę mieszkańców gminy Słupno.

 

 

 

 

Słupno dnia 29.06.2016 roku

Radny Piotr Zalewski

Radny Konrad Dobrosielski

                                                                     Wójt Gminy Słupno 

                                                                     Marcin Zawadka

 

                                                               Wniosek

Z powodu wieloletnich zaniedbań poprzednich ekip rządzących gminą, od lat sytuacja w zakresie zaopatrzenia mieszkańców gminy w podstawowy czynnik do życia jakim jest woda jest tragiczna. Podobnie tragiczna jest sytuacja w zakresie zbiorowego odprowadzania i oczyszczania ścieków

Uważamy więc, że jak najszybsze rozpoczęcie działań niezbędnych do poprawy sytuacji w tym zakresie jest obowiązkiem władz Gminy i należy je podjąć bez zbędnej zwłoki.

Czytaj dalej

Żłobek w Słupnie – czas potwierdził trafność decyzji wójta Zawadki

Przedszkole - zbliżenie_2

Budynek Przedszkola, w którym znajduje się aktualnie Żłobek

Gdy wójt Słupna Marcin Zawadka zaproponował swój autorski program uruchomienia żłobka w Słupnie opozycyjni radni związani z PSL zgłosili całą masę własnych zastrzeżeń do tej inicjatywy. I tak np. jedni prognozowali, że nie będzie chętnych inni, że przepisy nie pozwolą, jeszcze inni że to będą ogromne koszty, jednym słowem czekano na kompletne fiasko tego przedsięwzięcia.

Jaki jest wynik? Po roku funkcjonowania placówki okazało się, że przy zapisach na nadchodzący rok szkolny wypełnione są wszystkie miejsca w żłobku, w sumie 18, a na liście rezerwowej znajduje się 26 (dwadzieścioro sześcioro dzieci). Wójt Marcin Zawadka zapowiada w związku z tym, iż podejmie stosowne starania aby w szybkim tempie uruchomić w Słupnie żłobek już z prawdziwego zdarzenia, z pełnym zapleczem i odpowiednią do potrzeb mieszkańców ilością miejsc.

Mieszkańcy niewątpliwie tego chcą (żłobek zwyciężył w plebiscycie Tygodnika Płockiego jako najważniejsze wydarzenie w regionie w 2015 roku), tylko jak zachowa się opozycja mająca większość w radzie?

DK

W Słupnie otwarto orlik lekkoatletyczny

ORLIK Lekk

Fot. UG Słupno

Podczas dzisiejszej uroczystości zakończenia roku szkolnego w Szkole Podstawowej im. Abp. Antoniego Juliana Nowowiejskiego w Słupnie został oficjalnie otwarty orlik lekkoatletyczny.

Gospodarzami uroczystości byli Marcin Zawadka, wójt gminy Słupno, oraz Waldemar Kaczorowski, dyrektor słupieńskiej szkoły. Dopisali zaproszeni goście; uczniowie najmłodszych klas przecięli wstęgę w obecności m.in. Ewy Szymańskiej, radnej Sejmiku Województwa Mazowieckiego, Lecha Dąbrowskiego, przewodniczącego Rady Powiatu, Krzysztofa Wiśniewskiego, Dyrektora Delegatury Mazowieckiego Kuratorium Oświaty w Płocku i Wojciecha Majchrzaka, prezesa Płockiego Szkolnego Związku Sportowego. Czytaj dalej

Orlik lekkoatletyczny w Słupnie

Orlik lekkoatletycznyPrzy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Słupnie powstaje orlik lekkoatletyczny. Będzie to kolejny obiekt sportowy w naszej gminie zaprojektowany i wybudowany w nowoczesnej technologii. Do tej pory zostały uruchomione w naszej gminie dwa boiska piłkarskie w Liszynie i Gulczewie. Obiekt w Słupnie będzie się różnił od swoich poprzedników profilem lekkoatletycznym. Znajdą się tam m.in. bieżnia, skocznie i rzutnie.

DK

Przejęty w Borowiczkach-Pieńkach wodociąg już jest zasilany gminną wodą

Droga powiatowa - remont 3Wczoraj wieczorem (13 stycznia) zakończyły się prace adaptacyjne związane z przyłączeniem do sieci gminnej, przejętego od Wodociągów Płockich, wodociągu w zachodniej części Borowiczek-Pieniek. Po wypłukaniu sieci i sprawdzeniu szczelności, wieczorem popłynęła już do mieszkańców woda ze studni „Wierginia” w Bielinie. Tym samym całe sołectwo zaopatrywane jest już w wodę z gminnej sieci i wszyscy mieszkańcy objęci są jedną stawkę za wodę.

Czytaj dalej

Nowa droga Liszyno-Wykowo oddana do użytku

Schet

Fot. Wójt Marcin Zawadka i radny Janusz Szenk przejechali ścieżką rowerową przywożąc symboliczną wstęgę.

W listopadzie 2015 r. ukończona została przebudowa drogi gminnej Liszyno-Wykowo zrealizowana w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Wartość całej inwestycji to 3 335 219,33 zł. Na wykonanie tego zadania inwestycyjnego gmina Słupno uzyskała dofinansowanie z budżetu państwa, 1 662 752,00 zł, w ramach programu wieloletniego pod nazwą „Narodowy  Program Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II – Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”.

Ukończona droga o długości 2375 m znajduje się w ciągu komunikacyjnym łączącym Płock z Białobrzegami w Gminie Bodzanów. Pozostała część tej trasy jest aktualnie projektowana i przewidziana do realizacji w kolejnych latach.

Czytaj dalej