Rekordowy budżet w historii gminy Słupno na 2018 rok

We wtorek 19 grudnia odbyła się V sesja Rady Gminy Słupno. Głównym punktem obrad było niewątpliwie uchwalenie przez radę Budżetu na 2018 rok i Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2029 – obydwa te dokumenty muszą być ze sobą zgodne.
Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, kwota wydatków zaplanowanych na inwestycje w 2018 roku osiągnęła niespotykany do tej pory poziom 31,1 mln złotych. Z czego ponad 20 mln zł zostanie przeznaczonych na budowę dróg i ulic gminnych oraz ścieżki pieszo-rowerowej. Innym ważnym zadanie inwestycyjnym będzie modernizacja oczyszczalni ścieków za kwotę 3,7 mln zł (jest to zadanie bardzo pilne) i rozbudowa sali sportowej przy SP Liszyno za 0,5 mln zł I etap (w następnych dwóch latach odpowiednio: 0,7 mln i 0,5 mln zł).

Głównym założeniem, przy zaplanowanych inwestycjach infrastrukturalnych, jest maksymalne skrócenie czasu ich realizacji oraz wytypowanie do realizacji w pierwszej kolejności tych zadań, które w największym stopniu usprawnią gminny system drogowy.
Budowane będą następujące drogi i ulice: finalizacja budowy drogi Borowiczki Pieńki-Bielino-Liszyno; I etap drogi Liszyno (ul. Wawrzyńca Sikory) – Borowiczki-Pieńki (ul. Piastowska); kontynuacja budowy drogi Słupno (ul. Pocztowa) – Liszyno; kontynuacja Rydzyno-Płock; kontynuacja Mirosław – Stare Gulczewo; w Nowym Gulczewie ulice: Czarnieckiego, Sobieskiego, Wiśniowieckiego, Heleny, Podbipięty, I etap Stepowej i II etap Szlacheckiej; w Słupnie: I etap (odwodnienie) budowy ulic Klonowej, Kalinowej i Strażackiej; ścieżka pieszo-rowerowa Miszewko Strz. – Święcieniec; Wykowo I etap drogi ze ścieżką piesz-row.; I etap ul. Zakątek w Borowiczkach-Pieńkach.

Źródłem finansowania rekordowych w swej skali inwestycji będą: dochody własne gminy, kredyt i pożyczka (podlegające częściowemu umorzeniu) oraz obligacje gminne (na kwotę 15 mln złotych). Obligacje, jako jedno z najtańszych i najbezpieczniejszych źródeł pozyskania kapitału wykupywane będą przez gminę począwszy od 2021 roku sukcesywnie w maksymalnej kwocie 2 mln zł rocznie. Pozwoli to na utrzymanie wysokich nakładów inwestycyjnych rzędu ok. 10 mln rocznie, również w kolejnych latach.

Ten ambitny budżet, przygotowany przez wójta Marcina Zawadkę, został przyjęte głosami radnych należących do klubu Stowarzyszenie Nasza Gmina Słupno (w stosunku 10 głosów za i 4 głosy wstrzymujące się – pozostali radni) zgodnie z obietnicą złożoną w trakcie kampanii wyborczej.
Dariusz Kępczyński

Zapraszam na naszą stronę na Facebooku: fb>>>