Pierwsza sesja nowo wybranej rady

29 września odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Gminy w Słupnie. Radni złożyli ślubowanie i wybrali ze swego grona przewodniczącego rady, wiceprzewodniczącego i przewodniczącego komisji rewizyjnej – w tych przypadkach głosowanie było tajne, głosowano przy pomocy kart do głosowania wrzucanych do urny przez wszystkich radnych. Na posiedzeniu było obecnych 13 radnych z 15-osobowego grona rady.

Przewodniczącym rady został wybrany Dariusz Kępczyński (piszący te słowa), wiceprzewodniczącą rady została wybrana radna Małgorzata Sawicka, przewodniczącą komisji rewizyjnej została wybrana radna Magdalena Durniat.

***

Dla zainteresowanych osób zamieszczam poniżej schemat mojego wystąpienia po zgłoszeniu mojej kandydatury na przewodniczącego rady.

Dariusz Kępczyński – Przewodniczący Rady Gminy Słupno

Jak sobie wyobrażam pełnienie funkcji przewodniczącego rady gminy

 

Na samym początku chciałbym przywołać zadania przewodniczącego, jakie są określone w ustawie o samorządzie:

1. Wyłącznie organizowanie pracy rady i prowadzenie obrad,
I to są główne zadania. Chciałbym tu zaznaczyć, że przewodniczący nie jest żadnym organem gminy, pełni jedynie funkcje organizacyjne w radzie. Pełnienie tej funkcji organizacyjnej w radzie nie ma wpływu na prawa i obowiązki wywodzące się z jego mandatu radnego. Nie jest jakimś super radnym.
2. Dodatkowym wymiarem działalności przewodniczącego rady jest jego współpraca z organem wykonawczym (wójtem) w celu zwołania posiedzenia rady i ustalenia porządku obrad.
Aby gmina mogła sprawnie i efektywnie realizować swoje ustawowe zadania niezbędna jest harmonijna współpraca obydwu organów gminy czyli rady i wójta. Każdy z tych organów ma swoje wyłączne kompetencje i dopiero połączenie „sił” pozwala na przeprowadzenie / wypełnienie z sukcesem wszystkich zadań i oczekiwań jakie stawiają przed nami mieszkańcy gminy.

Małgorzata Sawicka – Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Słupno

Mój wkład, jako ewentualnego przewodniczącego, we właściwą realizację zadań przez radę widzę następująco:

• Kierowanie się zasadą, że rada podczas obrad podejmuje jedynie zagadnienia wpisane w jej kompetencje,
• Prowadzenie sesji powinno się opierać na zasadach:
– swobody wypowiedzi (oczywiście na temat),
– poszanowania prawa do zdania odrębnego,
– uzyskania przez radnego pełnej dostępnej informacji, niezbędnej do właściwego podjęcia decyzji,
– wzajemnego poszanowania czasu – radni pełnią swoją funkcję społecznie i mają jeszcze swoje obowiązki zawodowe i rodzinne – czyli obrady powinny się odbywać sprawnie, bez zbędnego przedłużania,

Warto przypomnieć przy tej okazji kontekst w jakim przyszło nam pełnić nasze mandaty. Poprzednia rada została odwołana w drodze referendum na fali niezadowolenia społecznego z jakości i sposobu jej funkcjonowania. W związku z tym uważam, że należy uwzględnić i ten aspekt, który określa się często mianem wizerunku. Chodzi mi o to, że naszym wspólnym zadaniem powinno być przywrócenie temu gremium w oczach naszej społeczności gminnej właściwej pozycji i rangi. Rada gminy jest reprezentacją całej społeczności gminnej i powinna zawsze dbać o właściwą postawę, czyli mówiąc krótko powinna świecić przykładem.

Jak to możemy osiągnąć? Wydaje mi się, że skuteczne będą dwie zasady: 1. Respektowanie zasad ustawowych, zwyczaju parlamentarnego i trzymanie się celu nadrzędnego jakim jest interes naszej gminnej społeczności; 2. pamiętanie o normach współżycia międzyludzkiego.

Wymiar merytoryczny naszej pracy będzie zależał oczywiście od naszych indywidualnych zdolności i kompetencji zawodowych oraz zaangażowania, które są naszym wkładem do tego gremium.

W naszej pracy jako radni nie ominiemy wymiaru politycznego, każdy z nas zapewne chciałby się zaprezentować jako skuteczny polityk lokalny, gromadząc ten swoisty „kapitał” w postaci poparcia wyborców na kolejne wybory. Ważne jest aby ten aspekt działań realizować w sposób spokojny, nie zaburzający harmonijnej pracy rady. Niech wyborcy ocenią nas na podstawie dobrze wykonanej pracy w radzie, bo to będzie najlepszy miernik naszych kompetencji samorządowych.

YouTube>>>

Dariusz Kępczyński