Tym razem konstruktywna postawa opozycyjnych radnych

Na nadzwyczajnej sesji rady w dniu 19 października wójt Marcin Zawadka przedstawił propozycje zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok mające, jak zawsze w takiej sytuacji, kluczowe znaczenie dla bieżącego funkcjonowania gminy. Chodziło głównie o przesunięcie środków na komunikację autobusową, opracowanie koncepcji budowy żłobka, budynku socjalnego i kompleksowego zwodociągowania gminy, a co najistotniejsze, na usunięcie awarii i pilną przebudowę kilku odcinków wodociągu. Debata nad projektami przedłożonymi przez wójta była bardzo burzliwa. Początkowo, opozycja PSL zgłaszała wiele wątpliwości , co zdawało się zwiastować kolejny raz odrzucenie projektów wójta przez opozycyjną większość. Ostatecznie jednak opozycyjni radni wstrzymali się od głosu (6 głosów wstrzymujących i jeden przeciw) natomiast grupa radnych popierających wójta podniosła konsekwentnie ręce „za” co spowodowało przyjęcie tej niecierpiącej zwłoki zmiany w budżecie.

W przypadku zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej radni głosami 10 za i 2 wstrzymujące poparli projekt zmian zgłoszony przez wójta z uwzględnieniem korekty zaproponowanej przez radnego Drajkowskiego, natomiast kolejne dwa projektu uchwał przyjęli jednogłośnie.

***

Już od dłuższego czasu pod adresem opozycji kierowane były sugestie, aby w imię odpowiedzialności za dobro gminy i jej mieszkańców, nie torpedować inicjatyw wójta mających charakter niecierpiących zwłoki działań na rzecz mieszkańców (poprawiających komfort życia, zabezpieczających niezbędne potrzeb bytowe i bezpieczeństwo) głosowaniem przeciw, lecz aby wstrzymywać się od głosu. Takie podejście pozwoli na zamanifestowanie swojego braku akceptacji czy zaufania do inicjatyw wójta nie uderzając jednak w żywotne interesy mieszkańców.

Miejmy nadzieję, że ta dojrzała forma działalności opozycyjnej stanie się standardem również w naszej radzie gminy.

Dariusz Kępczyński

Reklamy