Wniosek radnych w związku z problemami w dostawach wody pitnej na terenie gminy

Droga powiatowa - remont 2Zamieszczamy wniosek radnych gminnych Piotra Zalewskiego i Konrada Dobrosielskiego w sprawie niezbędnych czynności jakie należy przyjąć w trybie pilnym w celu poprawy sytuacji z zaopatrzeniem w wodę mieszkańców gminy Słupno.

 

 

 

 

Słupno dnia 29.06.2016 roku

Radny Piotr Zalewski

Radny Konrad Dobrosielski

                                                                     Wójt Gminy Słupno 

                                                                     Marcin Zawadka

 

                                                               Wniosek

Z powodu wieloletnich zaniedbań poprzednich ekip rządzących gminą, od lat sytuacja w zakresie zaopatrzenia mieszkańców gminy w podstawowy czynnik do życia jakim jest woda jest tragiczna. Podobnie tragiczna jest sytuacja w zakresie zbiorowego odprowadzania i oczyszczania ścieków

Uważamy więc, że jak najszybsze rozpoczęcie działań niezbędnych do poprawy sytuacji w tym zakresie jest obowiązkiem władz Gminy i należy je podjąć bez zbędnej zwłoki.

Z tego też powodu wracamy się do Wójta Gminy Słupno o natychmiastowe rozpoczęcie realizacji niezbędnych zadań inwestycyjnych w zakresie gospodarki wodnej i ściekowej oraz wprowadzenie do budżetu na rok bieżący oraz do WPF na lata  następne, wymienionych niżej przedsięwzięć.
Należy więc w najszybszym możliwym terminie przygotować, wdrożyć oraz zrealizować wymienione niżej inwestycje i remonty:

 • budowa odcinka sieci wodociągowej o średnicy ø200 w celu poprawy warunków dostawy wody na osiedlu Słupno Górne
 • modernizacja SUW Gulczewo w celu poprawy wydajności (1 000 000,00zł)
 • wymiana pomp głębinowych w studniach – SUW Gulczewo (16 000,00zł)
 • wymianę przepustnic na stacji uzdatniania wody w Słupnie (60 000,00zł)
 • uporządkowanie inst.elektr. na stacji uzdatniania wody w Słupnie
 • wymiana rur pompowych w studni nr 1 – SUW Słupno –
 • operaty dotyczące ustalenia stref ochronnych SUW – 4 sztuki (30 000,00zł)
 • zakup agregatu prądotwórczego na stacje uzdatniania wody (41 000,00zł)
 • wymiana wodomierzy u odbiorców na wodomierze radiowe (300 000,00zł)
 • wymiana instalacji elektrycznej w komorach studziennych – SUW Słupno
 • montaż pomp głębinowych o odpowiedniej mocy
 • zwiększenie przekroju rur instalacji SUW
 • zmiana procesu technologicznego SUW
 • budowa nowej studni głębinowej wraz z ujęciem w Słupnie (2 000 000,00zł)
 • wymiana ok. 150 hydrantów i ok. 100 zasuw (500 000,00zł)
 • spięcie w jeden system pierścieniowy czterech układów sieciowych (Bielino, Gulczewo, Słupno, Mijakowo) dla poprawienia hydrauliki i zmniejszenia awaryjności systemu
 • remont budynku wraz z wymianą okien, drzwi i sanitarnej instalacji wewnętrznej – SUW Bielino
 • Remont i niezbędna modernizacja oczyszczalni ścieków w Słupnie (koszt skalkulowany na kwotę 4 308 118,66zł)
 • nowy monitoring na przepompowniach ścieków – ulica Pocztowa, Warszawska, Smocza, Wrzosowa (40 000,00zł)
 • wymiana kolektorów z kamionki na kolektory z rur pcv – ulice: Baśniowa, Topolowa, łącznik pomiędzy ulicą Młynarską i Baśniową, Zaułek, Modrzewiowa, Sosnowa (1 000 000,00zł)
 • zaprojektowanie i wybudowanie nowej przepompowni ścieków wraz z kolektorem tłocznym w ulicy Do Grodziska (200 000,00zł)
 • modernizacja przepompowni ścieków w ulicy pocztowej (200 000,00zł)
 • przeprojektowanie i wybudowanie wylotu kanalizacji deszczowej w ulicy Wiosennej
 • zakup sprężarki – SUW Bielino (14 000,00zł)

wymagane prawem dokumenty niezbędne do opracowania (łączny koszt ok 200 000,00zł:

 • koncepcja zwodociągowania całej gminy
 • koncepcja skanalizowania całej gminy
 • wieloletni planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych

Na zabezpieczenie części wydatków w kwocie 2 920 600 zł proponuje się przenieść plan finansowy z zadań wymienionych w następujących rozdziałach budżetowych, których realizację można, naszym zdaniem przesunąć na okres późniejszy:

1.3.2.7 , 1.3.2.9 , 1.3.2.10 , 1.3.2.12 , 1.3.2.26 , 1.3.2.27 , 1.3.2.28 , 13.2.30

Pozostałą brakującą do zrealizowania w całości wymienionych wcześniej przedsięwzięć kwotę należy zabezpieczyć w budżecie na rok przyszły, tak zmieniając gminny plan inwestycyjny,  aby dać priorytet zadaniom najpilniejszym do wykonania, przeciwdziałając w ten sposób grożącej gminie katastrofie budowlanej,ekologicznej, epidemiologicznej, grożącym na końcówkach kanalizacji w ul. Wiosennej, Leśnej, Piaskowej czy na gminnej oczyszczalni ścieków oraz, co jest sprawą najważniejszą i najpilniejszą, poprawiając zaopatrzenie mieszkańców Gminy Słupno w wodę zdatną do picia.

Z poważaniem,

Piotr Zalewski

Konrad Dobrosielski