Przebieg sesji w dniu 29 czerwca 2016 r.

XXV sesja Rady Gminy Słupno trwała z przerwami prawie 12 godzin. W porządku obrad, które odbyły się 29 czerwca, najważniejsze punkty dotyczyły obszaru finansów, czyli podjęcia uchwał: w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Słupno za 2015 rok, w sprawie udzielenia wójtowi Gminy Słupno absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2015 r., a także zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016-2024 i zmian w budżecie Gminy Słupno na 2016 r.

Zarówno uchwały w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu, jak i udzielenia wójtowi absolutorium zostały przez radnych większością głosów odrzucone. Nie została podjęta uchwała w sprawie nieudzielenia absolutorium, mimo że taki tryb postępowania, jako konsekwencję odrzucenia wcześniejszej uchwały, sugerował obecny na sesji mecenas Andrzej Krysiuk.

W taki sam sposób – większością głosów – radni odrzucili proponowane przez wójta zmiany w WPF. Przyjęli natomiast zmiany w uchwale budżetowej na 2016 r., choć różnią się one od pierwotnej wersji przedstawionej w projekcie wniesionym na sesję, który został zmodyfikowany już w czasie trwania obrad. Przesunięcia środków dokonane w uchwale budżetowej pozwolą m.in. na rozpoczęcie budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Królewskiej w Cekanowie, budowy spinki sieci wodociągowej na granicy Liszyna i Słupna, zakup dwóch pomp głębinowych do SUW Gulczewo oraz sprężarki do SUW Bielino. Gimnazjum w Słupnie uzyskało środki, które pozwolą na dofinansowanie wymiany międzynarodowej uczniów, a Gminna Biblioteka Publiczna zakupi urządzenia klimatyzacyjne. Dzięki przesuniętym w uchwale kwotom uda się również rozpocząć zadanie budowy oświetlenia ulicznego w kilku punktach gminy Słupno.

Podczas XXV sesji radni zdjęli z porządku obrad pięć uchwał: dotyczącą wyrażenia zgody na zawarcie umowy partnerskiej z gminą Bodzanów w sprawie przebudowy dróg gminnych Wykowo – Bodzanów; w sprawie zobowiązania wójta Gminy do przygotowania projektu uchwały o uregulowaniu kwestii opłat za tablice i urządzenia reklamowe, które umieszczane są „na dziko” na terenie Gminy Słupno; a także trzy sprawozdania z zadań realizowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, które powinny zostać przyjęte w drodze uchwały Rady Gminy.

Na sesji radny Piotr Zalewski złożył do wójta Gminy wniosek o natychmiastowe rozpoczęcie realizacji zadań związanych z poprawieniem gospodarki wodno – ściekowej na terenie gminy Słupno. Zdaniem radnego, wieloletnie zaniedbania w tej dziedzinie doprowadziły do dramatycznej sytuacji jeśli chodzi o zaopatrzenie mieszkańców gminy w wodę. Rozwiązanie tego problemu wymaga prowadzenia kompleksowych działań i inwestycji na dużą skalę m.in. wymiany pomp, modernizacji SUW-ów, remontu oczyszczalni w Słupnie, wymiany kolektorów, zamontowania monitoringu i wielu innych. Wójt przyjął wniosek i go poparł.

Natomiast radny Konrad Dobrosielski złożył wniosek o wprowadzenie do przyszłych planów inwestycyjnych budowy siedziby nowego żłobka gminnego na ok. 50 miejsc. Uzasadniał to dużym zapotrzebowaniem na miejsce w żłobku zarówno w naszej gminie, jak i w gminach ościennych. Również ta inicjatywa radnego spotkała się z życzliwym przyjęciem wójta.

slupno.eu>>>