Po zakończonej budowie sieci kanalizacyjnej „Arkadia Mazowiecka” przyszedł czas na opłaty adiacenckie

Droga powiatowa - remont 3Od niedawna mieszkańcy południowej części naszej gminy, w związku z wybudowaniem w tym rejonie sieci kanalizacji sanitarnej (Arkadia Mazowiecka), otrzymują zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości. Jest to standardowa procedura w przypadku wybudowania przez gminę infrastruktury technicznej jak np. sieć kanalizacyjna. Opłata adiacencka w swej istocie jest sposobem na częściowy udział właścicieli nieruchomości w kosztach budowy infrastruktury – stopień tego udziału zależy od uchwalonych w danej gminie stawek. Naliczana jest w ten sposób, że powołany przez gminę rzeczoznawca majątkowy szacuje o ile wzrosła wartość danej działki po wybudowaniu infrastruktury, w tym wypadku kanalizacji, w stosunku do wartości jaką stanowiła ta nieruchomość przed budową sieci – rzeczoznawca będzie się odnosił do cen rynkowych. Gdy  dokona takiej wyceny, określając kwotę różnicy wartości działki pomiędzy wartością przed wybudowaniem kanalizacji i po jej wybudowaniu, gmina w odniesieniu do tej różnicy naliczy opłatę adiacencką w wysokości 40%. Przykładowo, wartość działki przed kanalizacją została wyceniona na 50 tys. zł a wartość po wybudowaniu kanalizacji na 53 tys. zł, wzrost wartości wyniósł 3 tys zł, opłata adiacencka (stawka 40%) wyniesie 1,2 tys. zł.

***

Na ostatnim posiedzeniu Rada Gminy w Słupnie obniżyła do 35% stawkę opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku wybudowania sieci kanalizacyjnej (wejdzie w życie 14 dni po opublikowaniu przez Wojewodę). Część radnych zgłosiła projekt bardziej radykalnej obniżki stawek opłat adiacenckich, który niestety nie uzyskał poparcia większościowej grupy radnych związanych z PSL. O szczegółach można przeczytać na profilu radnego Piotra Zalewskiego>>>.

DK

Reklamy