Oświadczenie radnych Rady Gminy w Słupnie z dnia 7 września 2015 roku

Poniżej treść oświadczenia radnych Rady Gminy w Słupnie, złożone na rozpoczęcie sesji w dniu 7 września 2015 r.

Słupno, dnia 7 września 2015 roku

Oświadczenie

My, niżej podpisani radni Gminy Słupno stanowczo protestujemy przeciwko niedopuszczalnej, naszym zdaniem, praktyce stawiania przez część radnych swoich osobistych uprzedzeń i pretensji kierowanych pod adresem Wójta ponad dobro wspólne. Trudno jest nam oprzeć się wrażeniu, iż takie właśnie nastawienie części radnych miało miejsce m.in. podczas ostatniej sesji Rady Gminy w dniu 31 sierpnia bieżącego roku. 

Mając na względzie dobro naszej gminy przestrzegamy przed tego typu postawą, gdzie osobistą niechęć do osoby wójta przenosi się na posiedzenie Rady, nie cofając się przy tym przed opóźnianiem, a nawet usuwaniem z porządku obrad procedowania ważkich i pilnych spraw gminnych, niezbędnych do normalnego funkcjonowania Gminy, nie przedstawiając zebranym wystarczających powodów takich zachowań, ignorując przy tym negatywne skutki swojej decyzji. 

Nie zgadzamy się również z podnoszeniem na forum Rady spraw, które nie leżą w jej gestii, tym bardziej jeśli wnoszą je osoby spoza Rady, nierzadko lekceważąc dobre praktyki dyskursu politycznego. Do publicznego wyrażenia naszego protestu skłania nas szczególnie fakt, że działania tego typu znajdują zgodę i akceptację Przewodniczącej Rady Gminy. 

Odcinając się od takich praktyk apelujemy do pozostałych członków Rady o zaprzestanie, prowadzonych często z błahych powodów, lub nawet bez wyraźnego powodu, ciągłych sporów z organem wykonawczym, poprzez wynajdowanie nieistotnych lub wymyślonych zarzutów, częstokroć wyolbrzymionych lub do końca niepotwierdzonych i prowadzenie niekończących się polemik i dyskusji nie wnoszących najczęściej żadnych merytorycznych propozycji rozwiązań do omawianego zagadnienia.  

Nie godzimy się także na deprecjację powagi Rady Gminy przez jej publiczne ośmieszanie, na przykład przez nazywanie jej dziadostwem” kabaretem co, w naszym odczuciu, część Radnych czyni z premedytacją, działając w interesie jakichś, niezidentyfikowanych przez nas grup spoza terenu naszej gminy. Grup, które nie potrafią uszanować woli mieszkańców gminy Słupno wyrażonej poprzez głosowanie w ostatnich wyborach samorządowych. Uważamy, że postawa wspomnianej części Radnych nie przysparza korzyści społeczności  naszej gminy, może się natomiast negatywnie odbić 
na postrzeganiu idei samorządności przez ogół mieszkańców Gminy Słupno.

Podpisali, radni: Konrad Dobrosielski, Dariusz Kępczyński, Piotr Zalewski, Tomasz Piórkowski, Janusz Szenk.

Reklamy