Komentarz radnego Konrada Dobrosielskiego przekazany przedstawicielom mediów na sesji 7 września br.

Słupno, 7 września 2015 roku

Konrad Dobrosielski Radny Gminy Słupno

Szanowni Państwo reprezentanci mass – mediów

Poniżej przedstawiam Państwu tekst pisma, jakie w dniu 3 września o godzinie 10.26 nadesłał na adres mailowy mój oraz 13 innych osób, Pan Radny Rzewuski. Moje uwagi i komentarze do formy pisma i jego treści, które zamieszczam w treści tegoż pisma, wyróżnione są pogrubioną kursywą.

Ponadto jako dowód próby wprowadzenia w błąd adresata pisma oraz innych osób do których została skierowana ta korespondencja, dołączam fragmenty zapisów przedstawianego na XII sesji Rady w dniu 31 sierpnia, sprawozdania Komisji Rewizyjnej, która miała swoje posiedzenie w dniu 24 sierpnia 2015 roku. Opinia negatywna Komisji jest bowiem i pozostaje nadal opinią Komisji, przedstawianą zresztą na sesji Rady przez Radnego Rzewuskiego, co można usłyszeć w 6’00” oraz dalej od 10’15” do 12’30” nagrania nr 7/8  i co zostało przez tegoż P. Radnego  potwierdzone w dalszych nagraniach zamieszczonych na YouTube . Link do nagrania:  https://www.youtube.com/channel/UCV1mjIKdbk_jfLr0vo90dUg . Słowa o dziadostwie i kabarecie znajdą Państwo w nagraniu 8/8 poczynając od 1:24’55”.

W komplecie znajdą też Państwo stenogram z fragmentu obrad Komisji Rewizyjnej.

Życzę przyjemnej lektury

Z poważaniem

Radny Gminy Słupno

poczta datowana 3 września 2015 roku, godz 10.26

Treść pisma:

Sz.
P. r.p. Piotr Bryner

Szanowny Panie!

Bardzo proszę o opinię w sprawie legalności w zakresie proceduralnym i materialnym sesji zwołanej na poniedziałek 7 września, na wniosek 5 radnych.

Wskazuję, że radni wnioskodawcy w uzasadnieniu podają następujące fakty, z którymi się nie zgadzam: (jak wiemy Pan Radny b. rzadko zgadza się z tym, czego sam „nie wygłówkował”)

1. (…) „uchwał przedłożonych Radzie i zaopiniowanych wcześniej na posiedzeniach wszystkich komisji Rady Gminy”. Komisja rewizyjna nie opiniowała merytorycznie przedłożonych jej uchwał, ponieważ nie spełniały one wymogów formalnych do procedowania (dlaczego w takim razie sformułowała opinię), co podnosiłem na ostatniej sesji Rady Gminy. Próba konwalidacji stanu niezgodnego z prawem (*) nie mogła się udać,  a polegająca na doręczeniu mi projektów uchwał
w piątek (28.08) o godzinie 17.50, przy terminie sesji – 31.08.2015 r.  Naruszone zostały zarówno przepisy formalne i materialne (Zarządzenie Wójta Gminy Słupno – Regulamin Organizacyjny Gminy Słupno) w zakresie procedury i zawartości dokumentów stanowiących załączniki do projektów uchwał. Nieudolna próba konwalidacji stanu niezgodnego z prawem (*) poprzez sygnowanie pieczęciami projektów uchwał  doręczonych mi w piątek, oznacza, że de facto Wójt przyznał rację komisji., która wobec niekompletności projektów (także przez brak pieczątek),
na posiedzeniu komisji rewizyjnej – odrzuciła te projekty.

Nie otrzymałem żadnego uzasadnienia do uchwał, nie zapewniono mi obsługi prawnej na posiedzeniu komisji na etapie rozpatrywania projektów uchwał a same uchwały nie posiadają do tej pory wymaganej (na jakiej podstawie prawnej?) opinii prawnej. Wnioskodawcy do projektów uchwał nie przedłożyli uzasadnienia, czyli w sposób obiektywny i bezsporny uniemożliwiający ich legalne uchwalanie (czy Autor jest pewny, że wie o co mu chodzi?).

Jeśli chodzi o jednego z wnioskodawców – p.Tomasza Piórkowskiego, to samowolnie opuścił
on (o której godzinie? – wyraźny donos na kolegę) posiedzenie komisji rewizyjnej, pozbawiając się prawa odniesienia się do projektów uchwał (przecież komisja podobno nie opiniowała projektów). Obowiązkiem radnego jest uczestniczenie w posiedzeniach organów. Radny nie dopełniając obowiązków, czyni zarzuty pozostałym radnym, co jest niedopuszczalne (czy ktoś jeszcze, oprócz P. Radnego i na jakiej podstawie tak twierdzi?).

2. „W ten sposób uniemożliwiono Radzie procedowanie spraw ważnych dla mieszkańców całej Gminy i jej rozwoju, a nawet ma to wpływ na finanse gmin ościennych”.

Podstawowym kryterium działania organów jest legalność. Inne zasady nie mogą usprawiedliwiać zasady działania administracji zgodnie z prawem. Skoro w sposób rażący naruszona i w dalszym ciągu narusza się przepisy proceduralne (próba przyjęcia uchwał na zwołanej sesji). Wskazywałem na ten fakt jeśli nie dwa, to trzy razy na sesji radnemu wnioskodawcy – p.Piotrowi Zalewskiemu. Jak widać – bez skutku. Radni ponoszą odpowiedzialność (w tym karną) za jakość tworzonego prawa i nikt i nic ich z tej odpowiedzialności nie zwolni. Dlatego też żądanie przeze mnie procedowania nad projektami uchwał zgodnie z prawem, które ma służyć legalności uchwalanego prawa (w tym stanowionym przez Wójta – Regulamin Organizacyjny) jest zasadne.

W świetle powyższego odpowiedzialność za nieuchwalanie uchwał przez radę z przyczyn przeze mnie wskazanych ponosi wyłącznie Wójt Gminy Słupno (a może jednak wyłącznie Radni, którzy głosowali „przeciw”?).

3. „Konieczność zwołania Nadzwyczajnej Sesji Rady jest też oczywista w związku z niebezpieczeństwem narażenia Gminy Słupno na odpowiedzialność z tytułu przepisów o dyscyplinie finansów publicznych. Ponadto takie postępowanie spowodowało poważne skutki finansowe dla budżetu Gminy.”

Patrz – argumenty jak wyżej. Ze swojej strony odpowiedzialność za naruszenia dyscypliny finansów publicznych jaką poniesie niewątpliwie (skąd to wiadomo na pewno?) Wójt narazi na reputację (***) Radę Gminy Słupno jako części Gminy Słupno, co mnie – jako radnego – martwi, ale wobec bezprawnych działań – na razie pozostaję bezbronnym.

Chciałbym poznać „skutki finansowe dla budżetu Gminy” na skutek bezprawnych

działań, obciążających Wójta Gminy Słupno.

4. Zwracam uwagę, że wnioskodawcy pominęli (skąd takie przypuszczenie?) w swoim wniosku dwie uchwały: o powołaniu młodzieżowej rady gminy i powołaniu komisji statutowej. Zwracałem uwagę, że uchwały te posiadają wady prawne, a w przypadku uchwały o powołaniu młodzieżowej rady gminy – wojewoda nieuchronnie te (skąd to wiadomo na pewno?) uchwałę uchyli. Tym samym radni, poprzez fakty dokonane (co to miałoby znaczyć?),  podzielili mój pogląd o niezgodnej z prawem procedurze uchwalania uchwał uniemożliwiającej uchwalanie uchwał. (taka procedura, po dwukrotnym przestudiowaniu jej nazwy jestem pewien – nie istnieje, bo jak mogłaby funkcjonować?)

W tym stanie rzeczy uchwalanie uchwał na sesji nadzwyczajnej jest nielegalne (Tutaj Autor „poleciał równo”, choć nie wyjaśnił, czy byłoby to legalne na sesji zwykłej), ponieważ:

1. obejmuje czynności bezprawne, a mianowicie – podjecie (**) uchwał, uprzednio nielegalnie procedowanych (Uff!!! Mocno powiedziane. Bardzo! Czyżby autor czymś się wspomagał?)

2. zawiera uchwały, które obiektywnie nie wymagają jej uchwalania w trybie nadzwyczajnym np. pkt 2 lit i) oraz pozostałych, ponieważ wnioskodawcy nie przedstawili uzasadnienia faktycznego i prawnego wraz z podaniem odpowiednich, konkretnych sum „szkody Gminy Słupno” na poparcie swojego żądania. Z tego względu wniosek  wnioskodawców nie zawiera uzasadnienia w merytorycznym tego słowa znaczeniu, a tylko prawidłowe uzasadnienie (merytoryczne i formalne) czyni zadość wnioskowi. (Czyżby radny sugerował Przewodniczącej odrzucenie wniosku?)

Ponadto w sprawie uchwały pkt 2 lit. e) na sesji rady gminy  wskazywałem, że podczas rozmowy z przedstawicielką Związku Gmin Regionu Płockiego istnieje uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa (a po rozmowie przestaje to podejrzenie istnieć?) przekroczenia uprawnień, (przez kogo?), ponieważ członkowie komisji usłyszeli od przedstawicielki ZGRP, że ze strony Gminy ZGRP uzyskał zapewnienie, że Gmina zapewni finansowanie inwestycji w ramach swojego wkładu. Jest to działanie bezprawne, ponieważ takie rozstrzygnięcia zarezerwowane są dla Rady Gminy Słupno, a o których ona nic nie wie. Ponieważ uchwała (inne zresztą też) nie posiadała uzasadnienia, ten fakt, zostałby ukryty ze szkodą dla Rady Gminy Słupno. Tylko dzięki mojej wnikliwości w zadawaniu pytań, przedstawicielka ZGRP ujawniła ten fakt (to kto właściwie i w jaki sposób miałby to przestępstwo popełniać?). Okoliczności te potwierdzają dodatkowo zarzuty (czyje?) odnośnie bezprawnej procedury uchwalania uchwal w Gminie Słupno, która się odbywa, ze szkodą dla Gminy i Rady Gminy.

Na ostatniej sesji rady wskazałem, że Wójt Gminy Słupno nielegalnie dokonał zmiany uchwały rady gminy o powołaniu żłobka swoim zarządzeniem (m.in. w zakresie zasad przyjęć do żłobka).

Na mój wniosek skierowany do Wojewody, Wójt uchylił rzeczone zarządzenie, tym samym przyznając mi rację. Innym przykładem „niechlujnośći” (**) przy tworzeniu prawa jest uchylenie uchwały Rady Gminy dotyczącą zatwierdzenia stawek opłat za wodę dla Nowego Gulczewa w

części, w zakresie braku obowiązku publikacji tego aktu prawa w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Wojewoda uchylił tę uchwałę w ubiegłym roku a także w tym roku z tej samej przyczyny, co świadczy o rażącym niedbalstwie przy procedurze uchwalania uchwał, leżących (**) po stronie służ (**) Wójta a obciążających Radę Gminy jako podmiotu uchwalającego tę uchwałę i ponoszącego odpowiedzialność za jej uchwalenie.

W świetle powyższego proszę o wyczerpującą opinię prawną w zakresie legalności podejmowania uchwał na sesji nadzwyczajnej oraz odniesienie się do problemów podnoszonych w piśmie.

Z poważaniem

Piotr Rzewuski (****)

__________________________________

(*) konwalidacja – (wg WSJP PWN) – uznanie nieważnej czynności prawnej za ważną na skutek zaistnienia nowych okoliczności, tutaj: w/g Pana Radnego – „polegająca na doręczeniu mi projektów uchwał w piątek (28.08) o godzinie 17.50, przy terminie sesji – 31.08.2015 r.”, a kilka linijek dalej: „poprzez sygnowanie pieczęciami projektów uchwał  doręczonych mi w piątek”

(**) „podjecie”zamiast podjęcie i inne miejsca zaznaczone w tekście listu Radnego są przykładami „niechlujnośći” Pana Radnego. Przykładem „koronnym” jest takie pisanie słowa „niechlujność”, jak w Jego piśmie. Kłaniają się braki edukacyjne

(***) reputacja – opinia, jaką ktoś lub coś ma wśród ludzi. Pana Radnego to martwi

(****) niestety, podpisu P. Radnego – brak

Sprawozdanie z posiedzenia Komisji Rewizyjnej za okres między sesjami. (fragmenty)

Komisja Rewizyjna w okresie między sesjami odbyła posiedzenie w dniu 24 sierpnia 2015 roku. /…/

Komisja Rewizyjna negatywnie zaopiniowała projekty uchwał w sprawach:

a)  zmieniającą uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2015-2020,

b) zmieniającą Uchwałę Budżetową Gminy Słupno na 2015 rok ,

c) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Płockiemu,

d) wyrażenia woli przystąpienia do opracowania i wdrożenia Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Słupno,

e) przyjęcia programów rozwoju opracowanych w ramach projektu pn.”Współpraca w ramach Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej kluczem do zintegrowanego rozwoju subregionu”, współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc techniczna 2007-2013,

f) powołania i określenia zakresu działania doraźnej Komisji Statutowej Rady Gminy Słupno,

g) powołania Młodzieżowej Rady Gminy Słupno i nadania jej Statutu,

h) zmieniającą uchwałę Nr 42/IX/15 Rady Gminy Słupno z dnia 1 czerwca 2015 roku, w sprawie zasad najmu lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Słupno na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony albo, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ten sam lokal,

i) zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia Gminy Słupno do LGD pn „Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Płockiej” jako członka wspierającego,

j) zmieniającą uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Słupno, udostępnionych operatorom i przewoźnikom, ustalenia warunków i zasad oraz stawki za ich korzystanie.,

k)zmiany statutu Gminy Słupno (projekt radnego Piotra Rzewuskiego).

Komisja Rewizyjna negatywnie zaopiniowała:

– informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Słupno za I półrocze 2015r.

– informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2015r- GOK Słupno z/s w Cekanowie.

  • informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Słupnie za I półrocze 2015r.  /…/

Mały przykład sposobu procedowania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Słupno – 

ustalanie terminu Sesji Rady Gminy. Ostatecznie Rada obradowała 1 czerwca. 

Stenogram fragmentu z nagrania majowego posiedzenia Komisji: Słuchamy Audio 2 – od 6 minuty i 54 sekundy https://www.youtube.com/watch?v=1hz9DAZ9xag&feature=youtu.be 

Radny Rzewuski:

No dobrze. Ale to było wiadomo wcześniej. Dlaczego myśmy o tym nie wiedzieli tego miesiąc temu, półtora. Mieliśmy tydzień temu sesję tu chociażby Komisja Rewizyjna.

(Ciekawe dlaczego o tym nie wiedzieli, jeżeli mówiąże to było wiadomo wcześniej? przyp. autora)

Radna Garwacka:

No to się Panie Piotrze cytuje że nasza komisja ustaliła co miesiąc na ostatni piątek sesję.

Radny Rzewuski:

Ale nie, ale ustaliliśmy zwykłą, dlatego że jest okolicznościowa, a nie jesteśmy w stanie przewidzieć bo nie mieliśmy taką wiedzę, że wyjątkowo w piątek starostwo organizuje Dzień Samorządowca.

Radny Pielat:

Zawsze gminę żeśmy reprezentowali na tym dniu samorządowca. Dobrze by było …

Radny Rzewuski:

Ale myśmy to uchwalili jako zasada, tak, a nie, że …

Radna Garwacka:

… że nie może być w którymś momencie inaczej …

Radny Rzewuski:

Ale nie. Pomijając to, no przecież to wypadło. Nadzwyczajne. No gdyby w piątek przypadł święto, to co, to źle żeśmy pomyśleli? Mamy się nad jakimiś świętami w piątek przypadać, że akurat przypada tak Pierwszy albo Trzeci Maja nam. Nie, to jest akurat nie ostatni (piątek  miesiąca –  przyp. autora). Ale jakieś święto by nam przypadło?

Radny Stefański

Boże Ciało … (a właściwie to dlaczego nie Boże Narodzenie?, albo Wielkanoc? – przyp. autora)

Radny Rzewuski

Tak!!! Boże Ciało by nam przypadło w ostatni piątek miesiąca i co? Mamy to przewidzieć?!

O  M a t k o !!!

Reklamy