Nowa opłata lokalna za reklamę zasili budżety gmin

Baner - SłupnoOd września br. samorządy mogą nakładać nową opłatę lokalną, tym razem od urządzeń reklamowych znajdujących się na terenie gminy. Opłatę od reklam wprowadziła ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu. Rady gmin mogą ustalić stawki, których maksymalny wymiar ustalił ustawodawca na poziomie 2,50 zł dziennie części opłaty stałej i 0,20 zł za metr kwadratowy pola powierzchni urządzenia reklamowego dziennie części opłaty zmiennej. Ustawa weszła w życie 11 września wymagała jednak nowelizacji w celu określenia czyim dochodem jest opłata reklamowa. Nowelizacja została przyjęta przez Sejm, link>>>

DK

Informacja dla mieszkańców Borowiczek-Pieniek

Pragniemy poinformować, iż we wtorek 22 września o godzinie 18:00 w świetlicy w Borowiczkach-Pieńkach rozpocznie się zebranie, którego tematem będzie podział środków z funduszu sołeckiego na 2016 rok.

Zapraszamy mieszkańców sołectwa Borowiczki-Pieńki do aktywnego uczestnictwa w spotkaniu.

Sołtys i Rada Sołecka

Po sąsiedzku w Cukrowni „Borowiczki”

K.K. Cukrownia2

Na zdjęciu wicewójt Kamil Kulik

W minionym tygodniu przedstawiciele gminy Słupno w osobach wicewójta Kamila Kulika i radnego Dariusza Kępczyńskiego odbyli spotkanie z Z-cą Dyrektora Departamentu Aktywizacji Zasobów ds. Archiwum Andrzejem Sypką i Mariuszem Olenderkiem z Krajowej Spółki Cukrowej, w zasobach której znajdują się obiekty po Cukrowni „Borowiczki”. Spotkanie odbyło się w związku z prośbami mieszkańców Borowiczek-Pieniek o usunięcie części krzewów i zadrzewień z terenu odstojnika należącego do Cukrowni, przylegającego do ul. Słowiańskiej w Borowiczkach-Pieńkach. Na spotkaniu omówiono możliwości rozwiązania tego problemu, jak również stało się ono doskonałą okazją na wzajemne poznanie i omówienie innych spraw, które łączą obydwa sąsiadujące ze sobą podmioty.

Dariusz Kępczyński

Kwoty subwencji, wpłat i udziałów w PIT, jakie przyznało Ministerstwo Finansów gminom

Na stronie Ministerstwa Finansów dostępny jest plik z danymi na temat kwot subwencji, wpłat i udziałów w PIT za 2015 rok, przyznany jednostkom samorządu terytorialnego. Dla gminy Słupno zaplanowano: Subwencję w części oświatowej w kwocie 4 449 681 zł; udział w PIT w kwocie 9 676 656 zł. Z drugiej strony, gmina Słupno wpłaci na część równoważącą, czyli „janosikowe”, kwotę 2 247 037 zł.

Strona MF>>>

DK

Nowe przystanki na trasie szkolnego autobusu

PKS - RydzynoWójt Gminy Słupno informuje, że na prośbę mieszkańców Cekanowa z ul. Wiejskiej, Spacerowej (i ulic przyległych), od 7 września 2015 roku na trasie autobusu szkolnego S-2 dodaje się przejazd następującymi ulicami:

– Wiejska (przystanek na skrzyżowaniu z ul. Letnią),

– Spacerowa (przystanek na skrzyżowaniu z ul. Cichą),

– Lazurowa (przystanek na skrzyżowaniu z ul. Królewską).

Wydłużona trasa dotyczy także pierwszego porannego kursu dla gimnazjalistów.

Godziny odjazdu  – zgodnie z rozkładem jazdy autobusu szkolnego S-2, który znajduje się tutaj

źródło: slupno.eu>>>

A jednak można – rada gminy poparła projekty uchwał przygotowanych przez wójta

 

KD - oświadczenieNa dzisiejszej (7.09) nadzwyczajnej sesji, zwołanej na wniosek pięciu radnych, radni większością głosów przyjęli przedłożone ponownie pod głosowanie projekty ośmiu uchwał (bez dwóch) odrzucając jeden projekt dotyczący zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych, które przed tygodniem zostały zdjęte z porządku obrad  głosami radnych związanych z PSL.

W momencie rozpoczynania obrad, przedstawiciel mniejszościowej grupy radnych odczytał oświadczenie, w którym pięciu radnych wyraziło protest przeciwko wykorzystywaniu posiedzeń rady do nieustannych ataków na wójta, co godzi ich zdaniem w dobro społeczności gminnej – pełna treść oświadczenia jest dostępna tutaj>>> (zamieszczamy też link do komentarza radnego Konrada Dobrosielskiego, link>>>).

Obradom rady bacznie przysłuchiwała się kilkuosobowa grupa mieszkańców gminy, którzy pofatygowali się na dzisiejsze obrady aby wyrazić swoją dezaprobatę dla bezproduktywnych, ich zdaniem, sporów wywoływanych głównie przez opozycję. Członek rady sołeckiej z Liszyna Jarosław Śliwiński zadał retoryczne pytanie, jak  w tej sytuacji radni zamierzają pełnić swój mandat, który zobowiązuje ich do dbałości o dobro wspólne, dodając pytanie, komu służą radni, mieszkańcom czy jakiejś innej grupie.

W obradach uczestniczyli również przedstawiciele Lokalnej Grupy Działania, której członkiem jest Słupno, a którzy oczekiwali na uchwalenie przez radę w Słupnie zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do tegoż LGD. Była to uchwała o kapitalnym znaczeniu dla dalszego funkcjonowania tego stowarzyszenia, a dzisiejszy poniedziałek był ostatnim dniem na jej przyjęcie.

Po ostatecznym uchwaleniu przez radę ośmiu (ważnych dla bieżącego funkcjonowania gminy i wywiązania się ze zobowiązań w stosunku do innych jednostek samorządowych) uchwał, swego zadowolenia nie krył wójt Marcin Zawadka dziękując i zapraszając wszystkich radnych do współpracy. Stosując terminologię sportową wyraził nadzieję, że wójt i radni mogą i powinni grać w jednej drużynie,  wręczając przy tym radnym szaliki klubu Delta Słupno, który odnosi ostatnio same sukcesy w rywalizacji sportowej.

***

Radni będący sygnatariuszami wspomnianego powyżej oświadczenia, oraz obecni na obradach mieszkańcy, pozostali nadal bez odpowiedzi na nurtujące ich pytanie: komu miało służyć zamieszanie wywołane na zwyczajnej sesji przed tygodniem, kiedy przegłosowano usunięcie z porządku obrad projektów uchwał, które teraz po tygodniu uchwalono.

DK

Szalik Delta - PT i JS

KD - szlik Delta