Żłobek w Słupnie, dopłaty do wody w Nowym Gulczewie i Borowiczkach-Pieńkach – relacja z sesji

Poniedziałkowe (1.06) obrady Rady Gminy w Słupnie przyniosły kilka ważnych rozstrzygnięć. Przedstawiona przez Wójta propozycja uruchomienia żłobka w Słupnie, pomimo początkowych wątpliwości opozycyjnych radnych związanych z PSL, uzyskała ostatecznie akceptację całej rady. Chodziło tu o wyasygnowanie w budżecie kwoty 30 tysięcy złotych na wyodrębnienie i zaadoptowanie dwóch pomieszczeń w przedszkolu w Słupnie, z przeznaczeniem ich na żłobek dla 15 dzieci. Opozycyjni radni w debacie na ten temat wyrażali wątpliwość m.in. co do powodzenia tego przedsięwzięcia pod kątem zapełnienia przygotowywanych piętnastu miejsc oraz możliwości spełnienia wymogów formalnych. Radny z Nowego Gulczewa Piotr Rzewuski podkreślał, że z jego rozeznania wynika, iż rodzice z tej miejscowości w ogóle nie są zainteresowani gminnym żłobkiem. Zwolennicy inicjatywy wójta argumentowali, podobnie jak wójt, iż właśnie trafia ona idealnie w potrzeby mieszkańców jak również współgra z budowanym w naszej gminie systemem oświaty przedszkolnej i szkolnej (oprócz przedszkola w samym Słupnie funkcjonują jego dwa oddziały przy szkołach w Liszynie i Święcieńcu).

Krzysiek Łączyński

Radny Krzysztof Łączyński

Radny z Nowego Gulczewa Krzysztof Łączyński zwrócił uwagę, że żłobek pozytywnie wpłynie na wzrost ilości meldunków w naszej gminie, gdyż część rodziców nie będzie już musiała ubiegać się o miejsce w płockich żłobkach, gdzie pierwszeństwo mają osoby zameldowane w Płocku. A większa ilość meldunków, to większe wpływy do kasy gminnej z tytułu redystrybucji podatków. Argumenty tego typu przeważyły i radni jednogłośnie poparli inicjatywę wójta, przyjmując stosowną uchwałę.

Drugim ważnym punktem obrad była kolejna inicjatywa wójta mająca na celu zrekompensowanie mieszkańcom Nowego Gulczewa i części Borowiczek-Pieniek, podpiętych do wodociągu miejskiego, różnicy pomiędzy stawką za wodę gminną i miejską.  Radni jednogłośnie przyjęli projekt stosownej uchwały. Wójt dziękując za taką decyzję przypomniał, że była to wspólna inicjatywa jego oraz radnych z Nowego Gulczewa>>>.

Sporo kontrowersji w łonie rady powstało w trakcie debaty nad skargami na wójta – jedną złożoną przez 7 radnych z opozycyjnej grupy i drugą złożoną przez byłą dyrektor GOPS – i skargi na p.o. dyrektora GOPS złożoną przez byłą dyrektor GOPS. Zwolennicy uznania skarg za zasadne (opozycja) w trakcie debaty mieli poważny problem z uzasadnieniem swojego stanowiska. Okazało się również, że osoby na które zostały złożone skargi nie zostały poproszone przez Komisję Rewizyjną, której rada zleciła wyjaśnienie skarg, o złożenie wyjaśnień. Dodatkowo, z opinii prawnej wynikało, że m.in. w znacznej części treści skarg rada nie jest kompetentna do ich rozpatrywania. Nie wpłynęło to jednak na determinację większości radnych, skupionych w grupie opozycyjnej, do przegłosowania większością 8:4 zasadności wszystkich skarg.

Kuriozalność całej sprawy obrazuje fakt, iż jedną ze skarg na wójta podpisało siedmiu radnych kierując ją de facto do samych siebie. Jak skwitował to radny Dariusz Kępczyński, to troszkę tak jakby zakochać się w samym sobie i to ze wzajemnością. Niestety, takie argumenty też nie pomagały.

Sesja, która rozpoczęła się o 9:00 zakończyła się o 21:45, poruszono na niej jeszcze kilka innych spraw, nie poświęcając im już jednak tyle czasu i energii co sprawie skarg i uruchomienia żłobka. Między innymi, wójt przedstawił prezentację na temat poważnych problemów technicznych na oczyszczalni ścieków oraz mogących się pojawić w niedalekiej przyszłości problemów z zaopatrzeniem w wodę mieszkańców sołectwa Słupno. Sprawa ta w trybie pilnym ma być poddana kompleksowym badaniom. Natomiast kontrowersje wśród opozycyjnych radnych oraz części sołtysów wywołała autopoprawka zgłoszona przez wójta do projektu uchwały o poborze podatków w drodze inkasa. Wójt z pierwotnej listy inkasentów wykreślił dwóch sołtysów, którzy są jednocześnie radnymi oraz sołtysa Słupna, powołując się na dotychczasową praktykę, że sołtys Słupna nie był inkasentem.

DK

Reklamy