Poniedziałkowe obrady

Podczas nadzwyczajnej sesji w dniu 27 kwietnia br. Rada Gminy w Słupnie zadecydowała większością głosów o oddaleniu skargi mieszkanki Słupna na GOPS. W punkcie tym radni wysłuchali sprawozdania z obrad komisji rewizyjnej, która przedstawiła radzie swoją rekomendację w przedmiotowej sprawie. W toku gorącej dyskusji radni wysłuchali też wyjaśnień, obecnej na obradach, byłej dyrektor GOPS Joanny Augustowskiej.

W następnym punkcie obrad, radni jednogłośnie powierzyli wicewójtowi Kamilowi Kulikowi reprezentowanie gminy w Zgromadzeniu Związku Gmin Regionu Płockiego.

DK