Sesja rady gminy przerwana – czy było zdalne sterowanie?

WicewójtPiątkowa (27.03) sesja Rady Gminy w Słupnie rozpoczęła się jak zwykle od przyjęcia porządku obrad. W punkcie tym wicewójt Kulik (wójt Zawadka nie mógł w tym dniu uczestniczyć w obradach) zgłosił wniosek o rozszerzenie programu obrad o trzy nowe punkty, pierwszy dotyczył urealnienia WPF , drugi dotyczył pilnych zmian w budżecie związanych m.in. ze złożeniem wniosku o

dofinansowania dla budowy przy szkole w Słupnie Orlika Lekkoatletycznego oraz budowy garażu dla nowego wozu strażackiego w Słupnie, i trzeci dotyczył skargi mieszkanki na działalność GOPS.  Radni z PSL zgłosili zastrzeżenia, iż dowiadują się zbyt późno, wicewójt odpowiedział, że temat wyjaśni dogłębnie przed głosowaniem. Ostatecznie, zmiany w programie obrad zostały przyjęte przez radę.

Na wniosek radnego Dobrosielskiego radni i wszyscy obecni na sali uczcili minutą ciszy zmarłego na początku marca br. radnego śp. Andrzeja Banasiaka.

po dyr. GOPS 2

p.o. dyrektora GOPS

Następnie rozpoczęła się realizacja kolejnych punktów obrad. W trakcie swojego wystąpienia Wicewójt m.in. przedstawił radnym pełniącą obowiązki dyrektora GOPS panią Magdalenę Szochner-Siemińską. W związku z przybyciem na obrady przedstawicieli Komunikacji Miejskiej na czele z prezesem Januszem Majchrzakiem oraz przedstawiciela Urzędu Miasta Płocka, udzielono głosu przybyłym gościom, którzy przedstawili propozycję nowej organizacji transportu autobusowego dla naszej gminy. W trakcie prezentacji, na bieżąco, zadawane były pytania i zgłaszane uwagi, natomiast przedstawiciele KM udzielali wyjaśnień.KM - prezentacja

Po jej zakończeniu rada wróciła do obrad i tu nastąpiła niespodzianka za sprawą radnego z PSL Michała Drajkowskiego, który odczytał wniosek o przerwanie sesji do poniedziałku w celu zapoznania się z treścią projektów wniesionych przez Wójta.

Pomimo powtórzonych przez wicewójta zapewnień, iż udzieli wyczerpujących wyjaśnień na temat wniosków oraz przypomnienia, iż zgłaszanie autopoprawek przez wójta jest normalnym zdarzeniem, bardzo często stosowanym w poprzedniej kadencji (radny Drajkowski zasiadał w poprzedniej radzie), radny nie wycofał swojego wniosku. Nastąpiło głosowanie z wynikiem 7 za, 5 przeciw, 1 wstrzymujący (radnej Garwackiej). Po takim obrocie sprawy, z grona zdegustowanej całym zdarzeniem grupy osób obecnych na sali obrad padły pytania, czy postawa radnych związanych z PSL wynika z poczynionej przed chwilą konsultacji telefonicznej i uzyskanych tą drogą dyrektyw. Pytanie pozostało bez odpowiedzi.

Dostępne jest nagranie z sesji, link>>>

DK