Nadzwyczajna sesja rady bez rozstrzygnięcia, gmina bez budżetu

Pomimo, że dzisiejsza sesja została zwołana w celu usunięcia nieprawidłowości w Uchwale Budżetowej i w Wieloletniej Prognozie Finansowej, przedmiotowe zmiany nie zostały uchwalone.

Wójt przedstawił radzie dwa projekty uchwał, które miały uchylić grudniowe uchwały zakwestionowane przez Regionalną Izbę Obrachunkową (RIO) oraz zaproponował przyjęcie projektu uchwały budżetowej w jej pierwotnej formie, czyli tej, która uzyskała pozytywną opinię RIO i analogicznie postąpił w przypadku projektu WPF. Jednak i tym razem, pomimo zastrzeżeń ze strony RIO oraz opinii radcy prawnego, iż tryb wprowadzenie poprawek do tych uchwał może skutkować ich odrzuceniem przez organ nadzoru, opozycyjni wobec wójta radni związani z PSL odrzucili przedłożone projekty uchwał.

Przewodnicząca Elżbieta Kuchta argumentowała, iż RIO nie nakazało uchylenia poprzednich uchwał a jedynie zalecało wprowadzenie stosownych korekt w WPF. Wójt Zawadka tłumaczył, że jedyną pewną drogą do uzyskania akceptacji ze strony, sprawującego nadzór na uchwałą budżetową, Wojewody jest uchylenie wadliwych uchwał i przyjęcie pierwotnych projektów bez zbędnych poprawek. Dodał, iż przedkładając radzie takie rozwiązanie kieruje się wyłącznie dbałością o interes gminy oraz poszanowaniem dobrych praktyk i wykładni prawnej – autorem pierwotnego projektu budżetu jest poprzedni wójt z PSL. Przypomniał o znaczeniu dzisiejszego głosowania, gdyż dalsze opóźnianie przyjęcia budżetu rodzi wiele komplikacji w funkcjonowaniu gminy. Przykładem jest wstrzymanie wypłaty „trzynastki” dla pracowników oświaty, ale jest też wiele innych obszarów działalności, w których powstaną perturbacje. Odrzucenie przez radę wniesionych projektów uchwał stosunkiem głosów 8:6 wójt skwitował stwierdzeniem, że spodziewał się takiej postawy opozycji lecz pomimo to znajdzie sposób aby gmina mogła funkcjonować w sposób normalny, mając na względzie interes mieszkańców. Na tym zakończono dzisiejsze obrady.

***

Trudno przewidzieć jak potoczą się dalsze losy uchwały budżetowej na 2015 rok, i jak na całą sytuację zareagują organy nadzoru czyli RIO i Wojewoda? Można się też spodziewać, że sami mieszkańcy zaczną coraz głośniej wyrażać sprzeciw wobec tego typu postaw, które na pewno nie przyniosą chwały naszej gminie, a w skrajnej sytuacji mogą zahamować jej rozwój.

Jedno jest pewne, dzisiaj radni nie otrzymali diet za posiedzenie, gdyż gmina nie ma budżetu i skarbnik nie mogła wykonać również tej czynności finansowej. 

DK

Reklamy