Relacja z sesji cz. I

Kończąca ten rok poniedziałkowa Sesja Rady gminy w Słupnie prawdopodobnie przejdzie do historii jako najdłuższa w odrodzonym samorządzie. Obrady rozpoczęły się o godzinie 9:00 i trwały, z półtoragodzinną przerwą, do 20:00.

Posiedzenie rozpoczęło się tradycyjnie od przyjęcia porządku obrad i w tym punkcie pojawiły się już pierwsze rozbieżności, gdyż radni związani z PSL zaproponowali wprowadzenie dodatkowego punktu dotyczącego zmian w projekcie budżetu na 2015 rok i Wieloletniej Prognozie Finansowej. Pozostali radni oponowali przeciw takiemu rozwiązaniu argumentując, iż po pierwsze wszystkie komisje nie wniosły uwag do projektu budżetu, ponadto, jest to projekt opracowany jeszcze przez poprzedniego wójta z PSL, także nowy wójt mając na względzie interes gminy zaakceptował ten projekt. Projekt uzyskał również akceptację Regionalnej Izby Obrachunkowej, o czym informowała skarbnik. Jednym słowem miał to być budżet zgody. Tak więc, wprowadzenie w ostatnim momencie zmian przez klub posiadający większość (8 głosów), zostało uznane przez pozostałych jako przeczące dobrym praktykom.

W kolejnym punkcie wójt Marcin Zawadka przedstawił relację ze swojej działalności w okresie od ostatniej sesji do obecnej. Poinformował radnych o odbyciu kilku ważnych spotkań z przedstawicielami instytucji i firm, z którymi łączą naszą gminę stałe relacje. Wymienił m.in rozmowy z Komunikacją Miejską w sprawie stawek na 2015 rok; z przedstawicielami Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Rodzina” w sprawie dostosowania zakresu świadczonych usług do potrzeb pacjentów; z przedstawicielem Krajowej Dyrekcji Dróg w sprawie budowy lewoskrętów w Cekanowie i Mirosławiu; z prezesem PERN w sprawie współpracy obydwu podmiotów. Wójt poinformował również, iż podjął decyzję o całonocnym oświetleniu dróg na terenie całej gminy. Dodatkowe koszty oświetlenia mają być pokryte ze środków uzyskanych z oszczędności, m.in. wójt zapowiedział weryfikację decyzji o umorzeniach podatków oraz innych opłat, które jego zdanie były podejmowane nieracjonalnie, narażając gminę na straty w dochodach. Na zakończenie wystąpienia poinformował, iż kierowane są pod jego adresem groźby karalne, o których zawiadomił już odpowiednie organa. Jak to określił, zagrożono mu, że jeśli „nadal będzie tak podskakiwał do dostanie kulkę”. Część radnych natychmiast zareagowała na tę informację wyrażając swoje oburzenie a tym samym solidarność z poszkodowanym w ten sposób wójtem.

Obecnym na sali obrad został też przedstawiony zastępca wójta, pan Kamil Kulik. W obradach uczestniczył także nowy radca prawny gminy adwokat Ewa Krośnicka-Żabicka.

Następnie nadszedł czas na kolejny punkt obrad, można go nazwać punktem niezgody, czyli uchwalenie WPF na lata 2015-2020 oraz Budżetu na 2015 rok. Zgodnie z zapowiedzią nieformalny klub PSL wniósł trzy wnioski o dopisanie dodatkowych trzech zadań inwestycyjnych (autorami wniosków byli radni; Marcin Petera, Jan Stefański i Jadwiga Lewicka), co oczywiście wywołało spór z pozostałą częścią radnych. Do dyskusji włączył się również wójt (podczas chwilowej nieobecności wójta również jego zastępca), posiłkując się opinią skarbnika i obecnej na sali mecenas, przekonując, iż najlepszym rozwiązaniem będzie przyjęcie projektu budżetu w formie przedstawionej radnym na komisjach i przedłożonej aktualnie do głosowania (zaopiniowanej pozytywnie przez RIO), a dodatkowe wnioski będą przedstawione na kolejnej sesji w formie zmian do budżetu. Takie rozwiązanie uchroni uchwałę budżetową od wad prawnych, które mogą skutkować jej unieważnieniem przez wojewodę. Przewodnicząca Elżbieta Kuchta, opierając się na informacji uzyskanej od dyrektora RIO, niezmiennie trwała przy przekonaniu, iż należy przegłosować złożone wnioski. Tak też się stało, stosunkiem głosów 8 za 7 przeciw przegłosowano zmiany w projektach budżetu i WPF.

Kolejnym punktem było głosowanie nad przyjęciem wykazu wydatków niewygasających  za 2014 rok. W tym punkcie radni Konrad Dobrosielski i Piotr Zalewski zażądali dwugodzinnej przerwy w celu szczegółowego zapoznania się z dokumentacją zadań, które miały uzyskać status niewygasających.

cdn

DK

 

Reklamy