Fotorelacja z posiedzenie rady gminy – zaprzysiężenie Wójta

Ustępujący wójt

Dzisiejsze posiedzenie Rady Gminy w Słupnie można śmiało określić mianem posiedzenia historycznego. Po dwudziestu czterech latach nieprzerwanego piastowania funkcji wójta gminy Słupno, wójt Stefan Jakubowski przestał pełnić tę funkcję (w tegorocznych wyborach ustępujący wójt nie kandydował).

Nowy wójt - zaprzysiężenie

Ślubowanie Wójta elekta

Jego miejsce zajął wybrany w drugiej turze głosowania Marcin Zawadka.Momentem objęcia funkcji przez wójta elekta było złożenie na dzisiejszej sesji ślubowania.

 

 

Przekazujący swój urząd Stefan Jakubowski podsumował w wystąpieniu swoje osiągnięcia z ostatnich dwudziestu pięciu lat, czyniąc też pewien rys historyczny rozwoju naszej gminy. Ustępujący wójt 3

Nowy i stary wójt 2

Nowy i ustępujący wójt

Życząc sukcesów swemu następcy wyraził przekonanie, że przekazuje gminę w dobrym stanie oraz ma nadzieję, iż nowy wójt przyczyni się swoją pracą do dalszego jej rozwoju. Marcin Zawadka przejmując urząd zapewnił, iż zawsze będzie miał na względzie dobro tej gminy, szanując jej mieszkańców, będąc otwartym na współpracę ze wszystkimi środowiskami jak również wykorzystując potencjał reprezentowany przez pracowników urzędu.

Członkowie stowarzyszenia na sesji 2

Członkowie stowarzyszenia Nasza Gmina Słupno wiernie sekundują wójtowi podczas obejmowania funkcji

 

Nowy wójt i przewodnicząca

Kwiaty dla nowego wójta wręcza w imieniu rady przewodnicząca Elżbieta Kuchta

 

Dopełnieniem względów kurtuazji było wręczenie byłemu oraz nowemu wójtowi kwiatów, podziękowań i gratulacji.

Dobry nastój szybko się jednak zakończył, gdy rada przeszła do kolejnego punktu obrad, którym było ustalenie wynagrodzenia dla nowego wójta. Zgłoszone zostały dwa wnioski. Pierwszy autorstwa przewodniczącej Elżbiety Kuchty opiewał na łączną kwotę wynagrodzenia, która była o ponad trzy tysiące niższa od wynagrodzenia ustępującego wójta (miał ona maksymalną wielkość wynagrodzenia). Druga propozycja radnego Konrada Dobrosielskiego zmierzała do przyznania wójtowi maksymalnego wynagrodzenia, wynikającego z tabeli płac dla pracowników samorządowych, z którymi nawiązano stosunek pracy na podstawie wyboru (dotyczy to wójtów, prezydentów, starostów i marszałków). Projekt ten poparli w swoich wystąpieniach radni Dariusz Kępczyński i Piotr Zalewski. Obydwaj argumentowali m.in., iż nawet maksymalna kwota z tabeli nie jest zbyt wysoka w stosunku do odpowiedzialności oraz zakresu zadań, jakie bierze na siebie wójt gminy o tak wysokich dochodach (42 mln zł.) jak gmina Słupno. Pomimo tej argumentacji radni stosunkiem głosów 8 do 7 przegłosowali niższe uposażenie dla nowego wójta. Takim samym stosunkiem głosów, w kolejnym punkcie obrad, radni powierzyli funkcję przewodniczącego komisji rewizyjnej radnej Katarzynie Garwackiej (kontrkandydat radny Piotr Rzewuski otrzymał 7 głosów). Powołano też składy wszystkich komisji.

Nowy wójt 2

Pierwszym akcentem urzędowania nowego wójta była jego szybka decyzja o podtrzymaniu wniosku na dzisiejszą sesję o wprowadzeniu do budżetu na bieżący rok zadania na zakup środka trwałego dla Środowiskowego Domu Samopomocy o wartości 9,5 tys zł. (piec do ceramiki) w ramach dotacji od wojewody – była to ważna decyzja gdyż część radnych sformułowała wniosek o przesunięcie jej ze względów formalnych na kolejną sesję, aby zgodnie ze statutem, uzyskać opinię komisji budżetu. Jednakże przesunięcie uchwały na kolejną sesję rodziło ryzyko utraty dotacji.

Należy też dodać, iż całe dzisiejsze obrady obfitowały w wiele wniosków natury formalnej, mających na względzie przestrzeganie zapisów ustawowych oraz statutowych, a które to wnioski zgłaszane były głównie przez nowych radnych. Jeden z wniosków nie uzyskał przekonującego wszystkich rozstrzygnięcia (chodziło o interpretację zapisu w ustawie o samorządzie gminnym) i nie jest wykluczone, że sprawa będzie miała jeszcze swój dalszy bieg.

Dariusz Kępczyński

Reklamy