Relacja z poniedziałkowej sesji

Na sesji Rady Gminy w Słupnie w dniu 2 czerwca radni jednogłośnie zatwierdzili sprawozdanie z wykonania budżetu za 2013 rok. W konsekwencji, również jednogłośnie, udzielili absolutorium Wójtowi z tytułu wykonania budżetu za 2013 rok. Wójt dziękując za otrzymane absolutorium, dzieląc się niejako swoim sukcesem, podkreślił, iż wykonanie wielu ważnych zadań w minionym roku było możliwe tylko dzięki wsparciu Rady i wzajemnemu zaufaniu. W pozostałych punktach programu obrad rada przyjęła wszystkie zaplanowane projekty uchwał, w tym wprowadzony w ostatniej chwili projekt uchwały o przedłużeniu zwolnienia z opłat za dzierżawę terenu gminnego przez stowarzyszenie wodniaków „Flis” na okres do 2018 roku.

Punktem obrad, który wzbudził najwięcej kontrowersji, był projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków.

Radny z Nowego Gulczewa Krzysztof Szałkowski ponownie zwrócił się z prośbą do Wójta o sprawdzenie możliwości podłączenia jego miejscowości do gminnej sieci wodociągowej. Wójt zapewnił o podjęciu takich działań.

Radny z Borowiczek-Pieniek Dariusz Kępczyński zwrócił się do Wójta z wnioskiem o przejęcie od Wodociągów Płockich wodociągu znajdującego się na terenie tej miejscowości, którym zaopatrywana jest w wodę część mieszkańców, co powoduje funkcjonowanie dwóch stawek opłat za wodę. Zaproponował, aby gmina przejęła zaopatrywania w wodę tych mieszkańców, którzy znajdują się w strefie oddziaływania leja depresyjnego, powstałego w wyniku działania studni należących do wodociągów Płockich, i którzy z tego tytułu nabyli prawo do darmowych dostaw wody w ramach odszkodowania. Takie rozwiązanie, zdaniem radnego Kępczyńskiego, usunie przeszkodę w podłączeniu pozostałej grupy mieszkańców do gminnej sieci wodociągowej, a tym samym pozwoli na zastosowanie dla wszystkich mieszkańców Borowiczek-Pieniek gminnej stawki opłat za wodę. Wójt zapewnił, iż podejmie rozmowy z Wodociągami Płockimi w celu rozpoznania możliwości rozwiązania tego problemu.

Przedstawiciel stowarzyszenia Nasza Gmina Słupno poinformował radnych, iż ze względu na wady formalne złożył w między czasie wniosek do organu nadrzędnego o uchylenie przyjętej uchwały o taryfach opłat za wodę i ścieki. Poinformował również, że przesłał wcześniej na ręce Przewodniczącej i Wójta wyjaśnienie swojego stanowiska. Ubolewał, że z pismem tym nie zostali zapoznani przed sesji pozostali radni. Przewodnicząca odpowiedziała, iż radni będą mieli okazję zapoznać się ze złożonym pismem na najbliższych obradach poszczególnych komisji.

Redakcja

Reklamy