Wojewoda mazowiecki wygasił mandat burmistrza Gostynina

Wojewoda mazowiecki, po powiadomieniu ministra administracji i cyfryzacji, wydał zarządzenie zastępcze stwierdzające wygaśnięcie mandatu burmistrza Gostynina. Włodzimierzowi Śniecikowskiemu przysługuje skarga do wojewódzkiego sądu administracyjnego w terminie 30 dni od doręczenia zarządzenia.

Burmistrz Gostynina utracił prawo wybieralności z powodu skazania prawomocnym wyrokiem sądu z 17 stycznia 2014 r. Rada miasta najpóźniej po upływie miesiąca od wydania wyroku powinna stwierdzić wygaśnięcie mandatu. W związku z tym, że takiej decyzji nie podjęto, wojewoda wezwał radę do podjęcia stosowanej uchwały w terminie 30 dni. Z uwagi na bezskuteczność tego wezwania wojewoda wydałzarządzenie zastępcze.

Zespół prasowy wojewody mazowieckieg

Reklamy