Relacja z posiedzenia

Na piątkowym posiedzeniu Rady Gminy Słupno radni przyjęli wszystkie uchwały zawarte w porządku obrad. Rada podjęła również decyzję o partycypacji gminy w kosztach modernizacji dwóch dróg powiatowych, na odcinkach znajdujących się w granicach gminy: droga Miszewko – Pepłowo i droga Słupno – Miszewko – Białkowo.

W ramach towarzyszących każdej sesji punktów interpelacje i zapytania oraz wolne wnioski, poruszono kilka bieżących spraw z podwórka gminnego. Wójt zwracając się do obecnego na obradach przedstawiciela rady rodziców Marcina Zawadki poinformował, iż wniosek o zwiększenie na bieżący rok dofinansowania dla klubu piłkarskiego Delta Miszewko będzie zgłoszony do rozpatrzenia na najbliższych posiedzeniach komisji rady. Radny Dziecinny zwrócił się z wnioskiem o wznowienie działań w celu zainstalowania sygnalizacji świetlnej na drodze krajowej, na wysokości Kościół – GOPS. Sołtys Lucyna Gronczewska zwróciła się z ponownym apelem, do obecnego na sesji radnego powiatowego, o załatanie dziur w jezdni i w poboczach na znajdującej się       w gestii powiatu ulicy Rogozińskiej. Sołtys Marianna Szczypniewska przypomniała nierozwiązaną do dziś kwestię zastawienia przez miasto ulicy Łąkowej (pisaliśmy o tym pod datą 28.01.2014) prosząc jednocześnie o przebudowę podjazdu z tej ulicy na ulicę Piastowską. Radny Dariusz Kępczyński uzupełnił ten wniosek o zaprojektowanie, w ramach planowanej modernizacji ul. Piastowskiej, rozbiegu dla samochodów wyjeżdżających z Łąkowej. Radny Zygmunt Majewski, relacjonując obrady swojej komisji, poinformował o zgłoszeniu do wpisania na listę zabytków gminnych kapliczki z Wykowa. Sołtys Andrzej Stępniak ponowił prośbę o udrożnienie rowu melioracyjnego w Wykowie, gdyż sprawa ciągnie się zbyt długo. Sołtys Jerzy Gorzycki z Samborza, w ramach podsumowania akcji zimowego utrzymania dróg, skrytykował działanie służb gminnych i powiatowych na północnej części gminy.  Radna Andżelika Niedzielska zgłosiła wniosek o dofinansowanie dla sołtysów wyjazdu na wycieczkę. Radny Lech Doliński przestrzegał przy tej okazji przed wywoływaniem tematu kolejnych wycieczek, które w ostatnich latach miały nienajlepszy odzew medialny.                                                            

Ponadto, w pierwszej części obrad uczestniczyły dwie wolontariuszki z Hiszpanii, wraz z tłumaczką, odbywające staż w naszej gminie. O programie wizyty wolontariuszek poinformowała szerzej dyrektor GOPS Joanna Augustowska.  Przez najbliższe dziewięć miesięcy, obydwie panie będą prowadziły zajęcia z młodzieżą naszej gminy, przybliżając kulturę hiszpańską oraz ucząc języka. W tym temacie, przedstawiciel rady rodziców Marcin Zawadka postawił pytanie retoryczne o możliwość kontynuacji nauki języka hiszpańskiego w szkole w Słupnie po wyjeździe wolontariuszek, tak aby uczniowie nie stracili nabytej w tym czasie znajomości języka. Ostatnim tematem omawianym przez radnych była propozycja nadania SP Liszyno imienia „Ziemi Mazowieckiej”. Na wywołany przez radnego Kępczyńskiego temat , z dużym zaskoczeniem i dezaprobatą dla nazwy odniosła się większość radnych. Przewodnicząca Elżbieta Kuchta, poparta przez radnego Majewskiego, zasugerowała zastanowienie się nad nazwą bardziej odpowiadającą tej placówce, np. znanej osobistości, stanowiącej wzór do naśladowania dla młodzieży, tak jak uczyniły to już inne szkoły.

D.K.