Relacja z poniedziałkowej sesji – część I

 

Głównym punktem kończącej ten rok sesji rady było uchwalenie Budżetu na 2014 rok – budżet został uchwalony jednogłośnie. 

Warto stwierdzić, iż jest to budżet realistyczny, można powiedzieć, że bardzo rozsądny. Dochody jak i wydatki zostały oszacowane z należytą starannością z zachowaniem marginesu bezpieczeństwa, nie ma też mowy o zwiększeniu zadłużenia, które obecnie sytuuje się na dość niskim poziomie. Podstawowe parametry Budżetu 2014 są następujące:

 

  • Dochody: łącznie 37,4 mln zł,
  • Wydatki: łącznie 34,5 mln zł,

 

różnica pomiędzy dochodami a wydatkami w kwocie ok. 2,9 mln zł przeznaczona jest właśnie na spłatę zadłużenia. Szczegóły są dostępne tutaj>>> .
(fot. Sala obrad – prezydium)

 

Innym punktem, okazało się, że budzącym emocje, było przyjęcie przez Radę uchwały w sprawie partnerstwa z miastem Płock na potrzeby programu pod nazwą „Regionalny Instrument Terytorialny”. Jest to świeży temat dotyczący realizacji wspólnych przedsięwzięć inwestycyjnych w infrastrukturę drogową. W jego ramach, ze strony gminy Słupno miałyby być wykonane budowy następujących ulic w Nowym Gulczewie:Zagłoby, Podbipięty, Senatorskiej, Stepowej i Bohuna. Wartość zadania po stronie g. Słupno szacuje się na ok. 40 mln zł!!! (Urząd Gminy poinformował, iż była to pomyłka i prawidłowe szacunki to ok. 10 mln zł). Możliwe do uzyskania dofinansowanie w ramach RIT wynosi 80%.

Nie jest to jednak jedyny program, który zamierza realizować Słupno w partnerstwie z Płockiem. Kolejnym programem, o czym już radni byli poinformowani ok. miesiąca wcześniej, jest program „Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych”, gdzie wspólnie z Płockiem Gmina zamierza zrealizować inwestycje drogowe w miejscowościach Borowiczki-Pieńki, Bielino, Liszyno, Rydzyno w połączeniu do Słupna i Wykowa (pisaliśmy już o tym pod datą 16.11.2013). Szacunkowa wartość tych inwestycji to ok. 50 mln zł, z możliwością uzyskania dofinansowania w wysokości 80%. Cała sprawa wzbudziła wiele wątpliwości, z jednej strony wśród reprezentantów miejscowości, które nie zostały objęte żadnym z programów, jak i ze strony radnych pochodzących z rejonów objętych programami.

Szerzej o tej sprawie napiszemy w II części naszej relacji z sesji, która ukaże się niebawem.

Kolejnym punktem było głosowanie nad ustaleniem wysokości diet dla radnych. Radni zachęcenie zapewnieniem wójta, iż środki na zwiększenie diety zostały zabezpieczone w budżecie (przy 13 głosach za i 2 wstrzymujących się) uchwalili dietę w wysokości 300 zł za posiedzenie.

W punkcie wolne wnioski, w którym zazwyczaj zabierają głos sołtysi, poruszonych było kilka spraw lokalnych. Sołtys z Wykowa Andrzej Sępiak interweniował w sprawie pilnego odbudowania i udrożnienia rowu melioracyjnego na terenie jego sołectwa. Sołtys Marianna Szczypniewska pytała o dalsze losy planowanej przebudowy koryta Słupianki w Borowiczkach-Pieńkach. Sołtys Lucyna Gronczewska domagała się interwencji w Starostwie Powiatowym w celu załatania dziur w ulicy Rogozińskiej, posiadającej status drogi powiatowej. Sołtys Wojciech Bielas pogratulował i jednocześnie podziękował radnym za to, że zgodnie z wolą mieszkańców, pomimo pewnych obaw, uchwalili jednak fundusz sołecki.

Wszystkie wnioski zostały omówione na bieżąco przez wójta oraz zainteresowanych radnych, z zapewnieniem przyjęcia ich do realizacji.

D.K.


 

Reklamy