Za nami fundusz sołecki 2013 – drogi, świetlice, place zabaw i wycieczka

Mijający rok jest pierwszym, kiedy mieszkańcy poszczególnych sołectw naszej gminy otrzymali możliwość wydatkowania, przyznanych ich miejscowościom w ramach funduszu sołeckiego, konkretnych kwot pieniężnych. Zgodnie z wymogami prawnymi, sołtysi zobowiązani byli do zorganizowania w zeszłym roku zebrań, podczas których lokalne społeczności miały wskazać konkretne zadania do realizacji w 2013 roku.

Mieszkańcy 16 sołectw naszej gminy zgłosili potrzeby o różnorodnym charakterze. W zdecydowanej większości sołectw (w 12 sołectwach) przeważały przedsięwzięcia poprawiające stan infrastruktury lokalnej i zaplecza kulturalnego, związane głównie z modernizacją i wyposażeniem świetlic oraz terenów do nich przylegających, czy też remontem dróg lokalnych. W Cekanowie i Szeligach część środków przeznaczono na zakup wiat przystankowych. W Borowiczkach-Pieńkach część środków, a w Słupnie całą kwotę, przeznaczono na budowę placu zabaw. Dodatkowo, w Cekanowie, Miszewku Strzałkowskim i w Rydzynie  część funduszu

(fot. nowy plac zabaw w Słupnie) przeznaczono na imprezy integracyjne.

 

Tak wyglądały preferencje mieszkańców 14 miejscowości, natomiast mieszkańcy dwóch sołectw wyraźnie odbili w swych preferencjach od średniej gminnej. W Mijakowie po prostu nie złożono żadnych wniosków, natomiast mieszkańcy Starego Gulczewa postanowili sfinansować z funduszu zawody sportowe na nowym boisku orlik oraz… wycieczkę do Mikołajek.

W związku z tą ostatnią decyzją dało się słyszeć krytyczne uwagi wśród części radnych, gdzie zarzucano mieszkańcom Starego Gulczewa brak należytej troski o inne pilniejsze potrzeby, choćby remont drogi lokalnej, kosztem zaspokojenia swoistej fanaberii w postaci wycieczki.

Dodatkowej pikanterii tej sprawie dodaje krytyczne orzeczenie gdańskiej Regionalnej Izby Obrachunkowej, co do zasadności finansowania wyjazdu integracyjnego z funduszu sołeckiego. O sprawie tej informował Serwis Samorządowy PAP>>> .

 

***

Od Redakcji: zastanawiamy się czy zasadne są pretensje do mieszkańców Starego Gulczewa w sytuacji, gdy radni (8 za 4 przeciw) sami sobie uchwalają 50% dopłaty do wycieczki? Ostatni raz pisaliśmy o tym pod datą 29.05.2013.