Relacja z sesji

Głównym punktem dzisiejszych obrad Rady Gminy w Słupnie było niewątpliwie przyjęcie na 2014 rok:

  • stawek podatków lokalnych, i tak: podatek od budynków mieszkalnych został uchwalony w wysokości 0,74 zł/m2 (w bieżącym roku wynosił 0,73 zł) natomiast od budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w wysokości 23,03 zł/m2 (tegoroczna stawka to 22,82 zł); podatek od gruntów pozostałych (m.in. indywidualne działki budowlane) w wysokości 0,26 zł/m2 (wzrost o jeden grosz) i od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej 0,89 zł/m2 (wzrost o jeden grosz).
  • opłat za wodę: woda dla odbiorców indywidualnych 2,20 zł/m3 + 8% VAT (wzrost o 10 groszy), woda na cele gospodarcze 5,20 zł/m3 + 8% VAT.
  • opłat za ścieki: dla sieci kanalizacyjnej jedna stawka dla wszystkich w wysokości 3,15 zł/m3 + VAT, dla ścieków dowożonych beczkowozami do punktu zlewnego oczyszczalni ścieków 4,80 zł/m3 + 8% VAT.

W ramach wniosków i zapytań radny Andrzej Banasiak poruszył m.in temat ulg w opłatach za śmieci dla rodzin wielodzietnych. Przedstawiciel Urzędu Gminy wyjaśnił, iż należy indywidualnie zgłaszać się do Związku Gmin z wnioskami o taką ulgę. Radny ze Słupna Andrzej Dzięgielewski zgłosił w związku z tym uwagę, iż Związek Gmin powinien mieć opracowane ogólne zasady rozpatrywania takich wniosków, oficjalnie opublikowane. Poprosił też o inicjatywę ze strony gminy Słupno w celu zobligowania Związku Gmin do stworzenia i opublikowania przedmiotowych zasad.

Sołtys z Wykowa Andrzej Sępiak zgłosił propozycję udostępnienia nowo zakupionego przez gminę ciągnika do prac związanych z utrzymaniem porządku wokół świetlicy wiejskiej. Podziękował również radnym i Wójtowi za szybkie rozpoczęcie naprawy przeciekającego dachu na świetlicy i mieszkaniu komunalnym.
D.K.