Kontrowersje wokół diet płockich radnych

Jak informuje Portal Płock>>>, część płockich radnych, którzy pełnię jednocześnie funkcję radnych osiedlowych, mogła niesłusznie pobierać podwójną dietę, to znaczy jednocześnie dietę radnego miejskiego  i osiedlowego. Sprawa jest aktualnie w trakcie wyjaśniania.

***
W naszej gminie nie ma rad osiedlowych natomiast analogiczną funkcję spełniają sołtysi, którzy za udział        w sesji rady gminy otrzymują dietę w wysokości 50% diety radnego. Radnym, którzy pełnią jednocześnie funkcję sołtysa, przysługuje jedynie dieta radnego.
Obecnie dieta radnego w gminie Słupno wynosi 270 zł za udział w sesji lub posiedzeniu komisji. Za wyjątkiem przewodniczącej rady, wszyscy radni otrzymują dietę w tej samej wysokości, nie ma żadnej gradacji z tytułu pełnienia funkcji wiceprzewodniczącego rady czy przewodniczenia poszczególnym komisjom.
Dieta przewodniczącej ma charakter diety miesięcznej i wynosi obecnie ok. 1200 – 1300 zł/m-c, bez względu na ilość posiedzeń czy udziałów w posiedzeniach komisji – przy czym przewodniczący rady nie jest członkiem żadnej z komisji stałych.
Przypomnieć jeszcze należy, iż na mocy ustawy, dochody radnych z tytułu diet zwolnione są z podatku dochodowego.
D.K.

 

Reklamy