Relacja z sesji rady

Piątkowa sesja Rady Gminy w Słupnie była ostatnim posiedzeniem tego gremium przed wakacjami, następnej należy się spodziewać pod koniec sierpnia.
Po ślubowaniu nowej radnej, następnym niestandardowym punktem obrad była dyskusja wywołana przez radnego i delegację mieszkańców z Nowego Gulczewa.

Sprawa dotyczyła oczywiście ostatnich kradzieży w tej miejscowości, co wywołało mocne reakcje miejscowej społeczności. W imieniu mieszkańców zabrał głos Piotr Gryszpanowicz, były dyrektor Miejskiego Zakładu Dróg w Płocku, mieszkaniec N.Gulczewa. Mówił o swego rodzaju traumie, której doświadczyli okradzeni mieszkańcy jak i inni mieszkańcy obawiający się o własne mienie. Jako osoba doskonale zorientowana w specyfice działalności samorządów, podkreślając, iż doskonale rozumie ograniczenia jakim podlega gmina, Grynszpanowicz zwrócił się o pomoc ze strony gminy w poprawie bezpieczeństwa na terenie Nowego Gulczewa. W imieniu mieszkańców poparł wniosek radnego o rozszerzenie godzin działania oświetlenia ulicznego na całą noc, proponując aby koszty z tego tytułu pokryć np. z funduszu sołeckiego lub zdjąć z innych zadań w tym terenie jak chociażby rezygnując z remontu którejś z bocznych uliczek. Prosił też o odcięcie dróg potencjalnej ucieczki. W odpowiedzi, Wójt i zdecydowana większość radnych uznali, że przedłużenie czasu działania oświetlenia jest kosztowne (oszacowano dodatkowy koszt na ok. 250-300 tys. złotych rocznie) i nieskuteczne, do tego nie ma wolnych środków w bieżącym budżecie, decyzji więc takiej nie można podjąć. Tym bardziej, że zmiana systemu oświetlenia ulicznego musi obejmować wszystkie miejscowości a nie tylko jedną wybraną. Zgodzono się natomiast na wspólne poszukanie innych rozwiązań, które realnie wpłyną na poprawę stanu bezpieczeństwa w tym terenie i nie będą wymagały aż tak dużych środków. Postanowiono też o pilnym uruchomieniu dwóch dodatkowych patroli policji, opłacanych przez gminę, operujących w Nowym Gulczewie.

W dyskusji uczestniczył również przedstawiciel Policji, który jednoznacznie potwierdził, iż w porównaniu          z innymi, podobnymi dzielnicami Płocka, ilość przestępstw w Nowym Gulczewie jest zdecydowanie mniejsza. Poinformował również o nielegalnym rozkopaniu przez mieszkańców ul. Stepowej i wszczętym w związku z tym postępowaniem wyjaśniającym, apelując o zaprzestanie tego typu niedozwolonych działań.
Innym punktem w obradach było głosowanie w sprawie ustalenia nowego składu komisji rady. Zaistniała tu dość kuriozalna sytuacja, kiedy radni (głównie z PSL), bez zrozumiałych powodów, nie chcieli wyrazić zgody na przejście radnego Andrzeja Dzięgielewskiego z komisji Budżetu do komisji Oświaty, w sytuacji gdy do tej samej komisji zgłosiła akces również nowa radna Andżelika Niedzielska. Ostatecznie sprawę rozwiązała właśnie radna Niedzielska deklarując, że skoro budzi to tyle emocji to może zasiadać w komisji budżetowej. Nagrodzono taką postawę gorącymi brawami. Andrzej Dzięgielewski został członkiem komisji oświatowej.
W ramach wolnych wniosków sołtys z Wykowa Andrzej Sępiak upomniał się o odszkodowania dla mieszkańców, którym będzie zajęta część działek pod przebudowę drogi, uzyskując zapewnienie, że tak się stanie.
Radny Andrzej Dzięgielewski wnioskował o wprowadzenie systemu stypendiów dla najzdolniejszych uczniów      z naszej gminy uczących się w płockich szkołach. Temat będzie miał swój dalszy ciąg w pracach komisji oświatowej.
D.K.