Relacja z Sesji Rady – spór o wynagrodzenie inkasentów (sołtysów)

Przebieg piątkowej sesji Rady Gminy w Słupnie charakteryzował się rutynowym głosowaniem nad corocznymi sprawozdaniami z działalności gminnych jednostek organizacyjnych oraz nad projektami uchwał o podobnym zakresie.
Odmienny przebieg miało jedynie głosowanie nad uchwałą w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa i wynagrodzenia za inkaso.

Zwyczajowo przyjęte jest w naszej gminie, że poborem podatków od nieruchomości zajmują się sołtysi ewentualnie osoby przez nich wskazane (najczęściej ktoś z rodziny). Dotychczas obowiązujące zasady naliczania wynagrodzenia dla tych osób budziły zastrzeżenia części radnych. Podnoszono głównie dysproporcje w wynagrodzeniu, jakie otrzymywali poszczególni sołtysi. Przykładowo: sołtys inkasent z Bielina osiągający skuteczność zainkasowanych podatków w wysokości 67% (całkowita kwota podatków 18.668 zł) otrzymał wynagrodzenie znacznie poniżej tysiąca zł za 2012 rok, natomiast inkasent w Słupnie przy skuteczności 49% (całkowita kwota podatków 296.888 zł) otrzymał wynagrodzenie lekko ponad 10 tysięcy złotych za 2012 rok.
Odnosząc się do tego rodzaju nierówności, radny ze Słupna Andrzej Dzięgielewski zaproponował kilka rozwiązań niwelujących tak duże rozbieżności w wielkości wynagrodzeń sołtysów, poprzez nowe przeliczniki obniżające najwyższe wynagrodzenia i podnoszące te najniższe. Głównym przeciwnikiem projektu radnego Dzięgielewskiego był radny Stefański (aktualnie sołtys Słupna), który podnosił kwestię wysiłku jaki wkłada inkasent w Słupnie, będącym największą miejscowością w gminie. Apelował o utrzymanie dotychczasowej stawki, zawierającej motywację do pracy dla inkasenta.
Ostatecznie radni większością głosów przyjęli wersję radnego Dzięgielewskiego redukującą najwyższe wynagrodzenia i wzbogaconą z kolei przez Wójta zapisem o minimalnym wynagrodzeniu inkasentów w kwocie tysiąca złotych rocznie.
Jednocześnie Wójt zakomunikował radnym, iż na przyszły rok przygotuje całkiem nowe zasady wynagradzania inkasentów.
D.K.

 

Reklamy