Obowiązkowe oznaczanie budynków, przez ich właścicieli

Właściciele nieruchomości zabudowanych zobowiązani są do umieszczenia na budynku tablicy informacyjnej z numerem i nazwą ulicy. Obowiązek taki nakłada Ustawa o infrastrukturze informacji przestrzennej, szczególnie artykuł 47b (Dz.U.2010.76.489). Dotychczasowe tabliczki zachowują ważność przez okres 3 lat (Art. 34)

Art. 34. Dotychczasowe tabliczki z numerem porządkowym nieruchomości, niespełniające wymogów wynikających z art. 47b ust. 1 i 2 ustawy zmienionej w art. 23 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, zachowują ważność przez okres 3 lat od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, jeżeli umieszczony na nich numer porządkowy jest zgodny z ewidencją miejscowości, ulic i adresów.
 
Całość można przeczytaćhttp://www.abc.com.pl/serwis/du/2010/0489.htm
D.K.

 

Reklamy