Konserwacja Słupianki na 2011 rok

 

W odpowiedzi na interwencję przedstawicieli (sołtysa i radnego) mieszkańców Borowiczek-Pieniek, Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie Odział Płock poinformował, iż w 2011 roku planowane są prace

„…utrzymaniowo-konserwacyjne polegające na: wykoszeniu dna i skarp cieku, usunięciu przetamowań czy wycince drzew utrudniających przepływ na odcinku: km 0+000 – 6+850.”. Ponadto ” Po wiosennym przeglądzie wód i urządzeń melioracji wodnych podstawowych, który odbędzie się na przełomie kwietnia i maja br, wytypowane zostaną odcinki cieku do odmulenia.”
Poinformowano również, „iż w latach 2014 – 2015, jeżeli uda się nam uzyskać środki finansowe, planowana jest do realizacji inwestycja pn <<Zabezpieczenie przeciwpowodziowe i przeciwerozyjne rzeki Słupianki w km 0+900 – 9+000 etap II>> polegająca na kształtowaniu koryta podłużnego i poprzecznego rzeki Słupianki”.
Odpowiedź WZMiUW w formie pisemnej, znajduje się u sołtysa Borowiczek-Pieniek.
 
D.K.

 

Reklamy