Dochody Gminy Słupno – plan na 2011 rok

Jak już była mowa poniżej, w projekcie na 2011 rok, dochody gminy oszacowano na łączną kwotę 31.541.777,00 zł. Pochodzą one głównie z dwóch źródeł:

 1. Subwencje i dotacje – łącznie 5.696.648,00 zł,

 2. Dochody własne gminy – 25.845.129,00 zł. Tu głównymi składnikami są:

  • podatki od osób prawnych (od gruntów i budowli) – 13.489.000,00 zł,
  • podatki od osób fizycznych (grunty i budynki) – 1.922.000,00 zł,
  • udział gminy w podatkach dochodowych, wpłacanych do budżetu państwa – 7.660.000,00 zł,
 w tym:
  • udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – 6.560.000,00 zł, !!!

Kwota ta jest wyliczana na podstawie wskaźnika udziałów dla gmin w podatku dochodowym, płaconym przez mieszkańców gminy. Redystrybucja z budżetu państwa odbywa się w oparciu o wskaźnik, określony na 2011 rok, w wysokości 37,12 %

  • udział w podatku dochodowym od osób prawnych – 1.100.000,00 zł,
Redystrybucja z budżetu państwa podatku dochodowego, płaconego przez osoby prawne zarejestrowane na terenie gminy, na poziomie 6,71 %
  • pozostałe wpływy – 2.774.129,00 zł.
Reklamy